Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ι.Π.: Θεματικό Πεδίο: «Μουσικές Τέχνες και Επιστήμες» (διδακτική ενότητα «Προτάσεις της παιδοψυχολογίας για την παιδαγωγική του πιάνου»)

ShareThis
Δημοσίευση: 02-06-2023 16:09 | Προβολές: 552

Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Παιδαγωγική του πιάνου και σύγχρονες προσεγγίσεις: αυτοσχεδιασμός, ομαδικό πιάνο, συμπερίληψη και σύγχρονο ρεπερτόριο» μετά από έγκριση της υπ’αριθμ. 1596/27.04.23 αίτηση της Επιστημονικά Υπεύθυνης κ. Φυτίκα στην 9η συνεδρίαση των μελών του, και έπειτα από την έγκριση της αίτησης της ιδίας για πρόσκληση με αρ.1781/15.05.23 στην 10η συνεδρίαση Συμβουλίου ακ. έτους 2022-23, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου: 
- για ένα (1) αντικείμενο στο Θεματικό Πεδίο: «Μουσικές Τέχνες και Επιστήμες» σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 48 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017 που αντικατέστησε την ΚΥΑ 679/96.πιάνου»

Δικαίωμα Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Η πρόσκληση απευθύνεται στους ενταγμένους στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου και ειδικότερα σε όσους είναι ενταγμένοι ή ενταχθούν στα θεματικά πεδία τα οποία αναφέρονται κατωτέρω, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας. Η πρόσκληση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και σε αφυπηρετήσαντες Καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, τα οποία εξαιρούνται της υποχρέωσης ένταξης στο Μητρώο. Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει να ικανοποιούν τα απαιτούμενα από την πρόσκληση προσόντα.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αθηνά Φυτίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τύπος Προγράμματος ως προς τη Μέθοδο Υλοποίησης: Εξ αποστάσεως
Το πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα.

1. Αντικείμενο 1
Θεματικό Πεδίο: «Μουσικές Τέχνες και Επιστήμες»
Περιγραφή έργου (1): Διδακτικό έργο και εκπαιδευτική υποστήριξη των εκπαιδευόμενων που περιλαμβάνουν: προετοιμασία διδακτικού υλικού, δημιουργία διαφανειών παρουσίασης, ηλεκτρονική επικοινωνία για την επίλυση αποριών, προετοιμασία και ερωτήσεων για τεστ αξιολόγησης/εργασίες, διόρθωση και βαθμολόγηση των αντίστοιχων τεστ αξιολόγησης/εργασιών και συγκεκριμένα για τη διδακτική ενότητα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο: «Προτάσεις της παιδοψυχολογίας για την παιδαγωγική του πιάνου».

Υποβολή προτάσεων: 
Οι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθότι έχουν ήδη υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κάθε κατηγορία προσόντων τα οποία και έχουν ελεγχθεί, απαιτείται μόνο να υποβάλλουν την αίτηση του παραρτήματος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολογεί όσα προσόντα εμφανίζονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών για τα οποία και έχουν υποβληθεί στο εν λόγω θεματικό πεδίο, τα απαραίτητα έγγραφα που τα πιστοποιούν. 

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και αφυπηρετήσαντες καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου υποβάλλουν την αίτηση του παραρτήματος συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η επιστημονική και η ακαδημαϊκή συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος. Επίσης θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, δηλώνοντας ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα που υποβάλλουν είναι ακριβή και διατίθενται προς έλεγχο εφόσον η Επιτροπή Αξιολόγησης τα ζητήσει.

Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιόνιος Ακαδημία, Ακαδημίας και Καποδιστρίου, Κέρκυρα 49100 Τηλ: 26610-87920, email: kedivim@ionio.gr το αργότερο μέχρι και την 08/06/2023 και ώρα 12:00μμ. (ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία).

Για περισσότερες πληροφορίες, ως προς την υποβολή των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Αναστασία Ιωακειμίδου είτε μέσω τηλεφώνου στο 26610-87920, είτε μέσω email στο kedivim@ionio.gr.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας