ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ή
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κανονισμός Μητρώου Εκπαιδευτών Ιονίου Πανεπιστημίου

Εισαγωγή
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελεί Ανεξάρτητη Ακαδημαϊκή Μονάδα με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση. Κάθε δράση του Πανεπιστημίου και των μελών του, η οποία αφορά στην επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει στη Δια Βίου Μάθηση πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου και διέπεται από τους κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο, η Σύγκλητος και ο Κανονισμός Λειτουργίας του. Το Κέντρο μπορεί να οργανώνει και να πραγματοποιεί κάθε μορφής έργο το οποίο σχετίζεται με τη Δια Βίου Μάθηση και κυρίως προγράμματα σπουδών μη τυπικής εκπαίδευσης, τα οποία οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (ν.4957/2022 άρθρο 120) στο Κέντρο συγκροτείται Μητρώο Εκπαιδευτών υπεύθυνος του οποίου είναι ο Διευθυντής του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

1.1. Εκπαιδευτές του Κέντρου

Εκπαιδευτές στα προγράμματα του Κέντρου μπορούν να είναι: α) Τα μέλη ΔΕΠ του Ι.Π. και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, β) τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Ι.Π., γ) διακεκριμένοι διανοητές, καλλιτέχνες και επιστήμονες, οι οποίοι σύμφωνα με τον Ν. 4386/2016 εδάφιο 1.α του άρθρου 70 θα μπορούσαν να εκλεγούν Καθηγητές χωρίς την κατοχή διδακτορικού διπλώματος, δ) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ι.Π. και ε) οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα επιλεγούν σε συνέχεια σχετικών δημόσιων προσκλήσεων και θα έχουν τα απαραίτητα προσόντα με βάση τον νόμο.

Η τήρηση των προϋποθέσεων ένταξης στην περίπτωση γ) κρίνονται από το Συμβούλιο του Κέντρου.

1.2. Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο

Το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου είναι ανοικτό σε αιτήσεις υποψηφίων. Στο Μητρώο Εκπαιδευτών έχουν δικαίωμα εγγραφής κάτοχοι τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής (Πανεπιστημίων/ΤΕΙ) ή της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο οφείλουν να είναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων εάν το απαιτεί η υλοποίηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος.

1.3. Θεματικά πεδία

Η αίτηση για ένταξη στο Μητρώο υποβάλλεται σε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι θεματικά πεδία:

 1. Λογοτεχνία (Μεσαιωνική, Νεότερη, Σύγχρονη)
 2. Φιλοσοφία/Επιστημολογία
 3. Αρχαιογνωσία (Κλασική Φιλολογία, Αρχαία Ιστορία, Αρχαιολογία)
 4. Ιστορία/Κοινωνιολογία/Πολιτικές Επιστήμες
 5. Ανθρωπολογία/ Εθνογραφία
 6. Θεολογία /Θρησκειολογία
 7. Γλωσσολογία/ Γλώσσες/ Μετάφραση/ Διερμηνεία
 8. Θεσμοί και Επιστήμη του Δικαίου
 9. Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 10. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών/Marketing
 11. Οικονομία/Λογιστική
 12. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
 13. Τουρισμός / Ναυτιλία
 14. Διαχείριση Τουριστικού Πλούτου
 15. Πολιτισμός και Διαχείριση/Διατήρηση Πολιτιστικών Αγαθών
 16. Πληροφορική & Επιστήμες της Πληροφόρησης
 17. ΜΜΕ & Επικοινωνία
 18. Αγροδιατροφικός τομέας/Τεχνολογία Τροφίμων/Διατροφολογία
 19. Γεωπονικές Επιστήμες/Πρωτογενής παραγωγή (γεωργία, κτηνοτροφία, υδατοκαλλιέργειες, μελισσοκομία, βιολογική παραγωγή, θερμοκηπιακές καλλιέργειες, φυτοπροστασία, διαχείριση εδαφοϋδατικών πόρων, αγροοικονομία κλπ.
 20. Βιώσιμη Ανάπτυξη & Περιβάλλον
 21. Εφαρμοσμένες Περιβαλλοντικές Επιστήμες
 22. Τεχνολογίες και Μηχανική Περιβάλλοντος
 23. Παραστατικές Τέχνες (Θέατρο, Χορός)
 24. Μουσικές Τέχνες και Επιστήμες
 25. Κινηματογράφος
 26. Ψηφιακές Τέχνες
 27. Εικαστικές τέχνες
 28. Αρχειονομία
 29. Βιβλιοθηκονομία
 30. Μουσειολογία
 31. Αρχιτεκτονική/ Χωροταξία/Πολεοδομία
 32. Επαγγελματική Τεχνική Εκπαίδευση
 33. Δια Βίου Συμβουλευτική
 34. Ψυχολογία/Προσωπική Ανάπτυξη
 35. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
1.4. Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών

Ι. Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση (https://kedivim.ionio.gr/register/). Στην αίτηση συμπληρώνονται προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, τίτλοι σπουδών, εργασιακή εμπειρία, διδακτική εμπειρία σε ενήλικες, πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων (οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο οφείλουν να είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων εφόσον απαιτείται από ένα πρόγραμμα/θεσμικό πλαίσιο) και πιστοποιήσεις άλλων γνώσεων. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν ένα ή περισσότερα θεματικά πεδία του Μητρώου Εκπαιδευτών στα οποία επιθυμούν να ενταχθούν.

Για την ολοκλήρωση της αίτησης είναι απαραίτητο να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική μορφή, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα προσόντα που έχουν δηλώσει οι ενδιαφερόμενοι, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή, με γνήσιο της υπογραφής, η οποία στη συνέχεια θα κοινοποιηθεί, υπηρεσιακώς, στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΙΙ. Η ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου ελέγχεται ως προς την πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και στη συνέχεια του αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής στο οποίο αναφέρονται όλα τα δηλωθέντα στοιχεία (εφόσον η αίτηση είναι πλήρης), είτε ενημέρωση για τυχόν ελλείψεις της αίτησης ώστε να συμπληρωθεί για να αποσταλεί το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής.

III. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από τον Διευθυντή του Κέντρου και εφόσον ικανοποιούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα γίνεται η ένταξη στο Μητρώο με απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εάν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης υποβάλλει αίτηση θεραπείας στο Συμβούλιο του Κέντρου, το οποίο στην περίπτωση αυτή παραπέμπει το φάκελο του ενδιαφερόμενου για διατύπωση γνώμης σε τριμελή επιτροπή που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου (εξαιρουμένων των μελών του Συμβουλίου). Η ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών δεν συνεπάγεται αυτόματα τη συμμετοχή σε κάποιο από τα προγράμματα του Κέντρου.

Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλλουν οι ακόλουθες κατηγορίες: α) τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, β) τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου, γ) αφυπηρετήσαντες καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, δ) Οι διακεκριμένοι διανοητές, καλλιτέχνες και επιστήμονες, οι οποίοι σύμφωνα με το Ν.4386/2016 εδάφιο 1.α του άρθρου 70 θα μπορούσαν να εκλεγούν Καθηγητές χωρίς την κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Η τήρηση των προϋποθέσεων ένταξης στην περίπτωση δ) κρίνονται από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

1.5. Εκπαιδευτές σε προγράμματα εξ αποστάσεως

Προϋπόθεση συμμετοχής σε προγράμματα που υλοποιούνται με τη χρήση νέων τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορεί να αποτελεί η πιστοποιημένη γνώση ή εμπειρία χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες), όπως ορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση που διενεργείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο. Η πιστοποιημένη γνώση αποδεικνύεται σύμφωνα με όσα προβλέπει το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

1.6. Επιλογή Εκπαιδευτών

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης ο κάθε Ε.Υ. προχωρά σε πρόσκληση προς τους ενταγμένους εκπαιδευτές στο Μητρώο. Η έγκριση της πρόσκλησης μαζί με τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης πραγματοποιείται από το Συμβούλιο κατόπιν αιτήματος του Ε.Υ. του προγράμματος. Ακολούθως η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Κέντρου, τουλάχιστον για 15 ημερολογιακές ημέρες, και προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης και σε μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και αφυπηρετήσαντες καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι οποίοι εξαιρούνται της υποχρέωσης ένταξης στο Μητρώο. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση συμμετοχής, όπως προσδιορίζεται στην πρόσκληση σύμφωνα με τους όρους της, αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που αυτή ορίζει και κατατάσσονται σε αξιολογική κατάταξη από την επιτροπή αξιολόγησης. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανακοινώνεται μετά την έγκρισή του από το Συμβούλιο στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Εάν παρέλθει άπρακτη η περίοδος ενστάσεων (5 εργάσιμες ημέρες) τότε επικυρώνονται, από το Συμβούλιο, τα προσωρινά αποτελέσματα ως οριστικά και κοινοποιούνται προς έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων. Ακολούθως ο Ε.Υ. του έργου καταθέτει στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου την προβλεπόμενη αίτηση απασχόλησης προσωπικού. Τυχόν αιτήσεις θεραπείας ως προς τον πίνακα κατάταξης αντιμετωπίζονται σύμφωνα με όσα ισχύουν στις προσκλήσεις προσωπικού που διενεργεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., ήτοι η ορισθείσα Επιτροπή Ενστάσεων από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. επιλαμβάνεται επί των ενστάσεων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.1. Τίτλοι σπουδών

Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων, αρκεί βεβαίωση κτήσης από το Πανεπιστήμιο στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Διδακτορικός /Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: Οι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης υποβάλλουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας.

Σημείωση: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. (N. 3328/2005, άρθρο 4, παρ.2 & π.δ. 50/2001, άρθρο 2 , παρ.1, με την επιφύλαξη του Ν. 4485/2017, άρθρο 46).

Επισήμανση: Για τους ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) της ημεδαπής, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί υπαγωγής του τμήματος στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄),

1.2. Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εφόσον το πρόγραμμα απαιτεί πιστοποίηση για τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων, το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί απαραίτητο προσόν ένταξης στο Μητρώο.

1.3. Επαγγελματική εμπειρία (πλην Διδακτικής)

Η πιστοποίηση της εργασιακής εμπειρίας αποδεικνύεται από βεβαίωση του εργοδότη/φορέα απασχόλησης, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης ή/και έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτείται. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται επιπρόσθετα μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της εν λόγω εμπειρίας.

Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος/η υποβάλλει:

Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών) ή Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου. Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση προσκόμισης Βεβαιώσεων Επαγγελματικής εμπειρίας από δημόσιους φορείς/οργανισμούς δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον αποδεικτικών στοιχείων ασφαλιστικού ή φορολογικού χαρακτήρα.

1.4. Διδακτική εμπειρία σε ενήλικες

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση σε ενήλικες (π.χ. τριτοβάθμια /μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση) στην ημεδαπή, πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν:

(α) Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, στην οποία να αναφέρονται οπωσδήποτε: η σχέση εργασίας, η ακριβής ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, το διδαχθέν/τα διδαχθέντα μαθήματα, τη διάρκεια και τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυτής (ώρες ανά εβδομάδα για χ εβδομάδες ή μήνες και σύνολο ωρών διδασκαλίας).

(β) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται διδακτική εμπειρία αποκτηθείσα στην αλλοδαπή οφείλουν να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σε επίσημη μετάφραση.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση προσκόμισης Βεβαιώσεων Διδακτικής εμπειρίας από δημόσιους φορείς/οργανισμούς δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον αποδεικτικών στοιχείων ασφαλιστικού ή φορολογικού χαρακτήρα.

1.5. Αποδεικτικά πιστοποίησης γνώσεων- επιμόρφωσης/κατάρτισης

Τα δικαιολογητικά επιμόρφωσης στο πλαίσιο μη τυπικής εκπαίδευσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο κατά την αίτησή του θα πρέπει να περιλαμβάνουν με σαφήνεια τον επιμορφωτικό φορέα (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης/κατάρτισης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης/κατάρτισης, τη διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες (κατ’ ελάχιστο 25 ώρες) και ό,τι άλλο προβλέπει το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση /κατάρτιση δεν λαμβάνεται υπόψη. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν από το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης /κατάρτισης. Δεν γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης /κατάρτισης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου.

1.6. Τίτλοι γλωσσομάθειας

Η πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης των ξένων γλωσσών αποδεικνύεται με βάση τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας θα πρέπει να υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων γλωσσομάθειας, συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους.

Σημείωση: α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας την ελληνική γλώσσα.

1.7 Πιστοποίηση Πληροφορικής ή Γνώσης Χρήσης Η/Υ

Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ A΄ 39/5.3.2001, ΦΕΚ Α ́ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α ́ 63/9.3.2005.

ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (Ν.4250/2014, άρθρο 1, ΦΕΚ 74/26.3.2014/τ.Α΄)

Της ημεδαπής

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

Της αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
Καποδιστρίου και Ακαδημίας
ΤΚ 49132, Κέρκυρα
Τηλ.: 26610-87920
e-mail: kedivim@ionio.gr
URL: kedivim.ionio.gr