Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα Διοίκησης του Κέντρου είναι τα εξής:

1. Ο Πρόεδρος
Καθηγητής Θεόδωρος Παππάς, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

2. Το Συμβούλιο
Το Συμβούλιο αποτελείται από:
• Τον Πρόεδρο
• Έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Ιδρύματος. Οι εκπρόσωποι αυτοί ορίζονται ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής, με τετραετή θητεία. Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ι. Π, αποτελείται από τους εξής εκπροσώπους:

Σχολή Ιστορίας - Μετάφρασης και Διερμηνείας
Αθανάσιος Ευσταθίου, Καθηγητής, μέλος.

Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών
Ανδρέας Φλώρος, Καθηγητής, μέλος.

Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφόρησης
Αγγελική Τσώχου, Επίκουρη Καθηγήτρια, μέλος.

Σχολή Οικονομικών Επιστημών
Βάϊος Βαϊόπουλος, Καθηγητής, μέλος.

Σχολή Περιβάλλοντος
Γεώργιος Καρρής, Επίκουρος Καθηγητής, μέλος.

Τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Γρηγόριος Ψαλλίδας, Καθηγητής Ι. Π.

3. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων
Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των προγραμμάτων του Κέντρου ορίζονται από το Συμβούλιο, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ και η σχετική απόφαση αποστέλλεται προς έγκριση στα αρμόδια όργανα. Η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί μετά την άπρακτη πάροδο 10 εργασίμων ημερών.