Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα Διοίκησης του Κέντρου είναι τα εξής:

1. H Πρόεδρος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη, Αντιπρύτανης Έρευνας, Διά Βίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

2. Το Συμβούλιο

Το Συμβούλιο αποτελείται από:
Τον Πρόεδρο
Έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Ιδρύματος

Οι εκπρόσωποι αυτοί ορίζονται ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής, με τετραετή θητεία. Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ι.Π., αποτελείται από τους εξής εκπροσώπους:

Σχολή Ιστορίας - Μετάφρασης και Διερμηνείας
Αθανάσιος Ευσταθίου, Καθηγητής, τακτικό μέλος

Θεοδόσιος Νικολαϊδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, αναπληρωματικό μέλος


Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών
Ζωή Διονυσίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, τακτικό μέλος
Αγνή Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, αναπληρωματικό μέλος

Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφόρησης
Αγγελική Τσώχου, Επίκουρη Καθηγήτρια, τακτικό μέλος
Αγησίλαος Κονιδάρης, Επίκουρος Καθηγητής, αναπληρωματικό μέλος

Σχολή Οικονομικών Επιστημών
Βάϊος Βαϊόπουλος, Καθηγητής, τακτικό μέλος
Αλέξανδρος Κούλης, Λέκτορας, αναπληρωματικό μέλος

Σχολή Περιβάλλοντος
Γεώργιος Καρρής, Επίκουρος Καθηγητής, τακτικό μέλος
Ειρήνη Κατσαλήρου, Επίκουρη Καθηγήτρια, αναπληρωματικό μέλος

Τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου
Γρηγόριος Ψαλλίδας, Καθηγητής Ι.Π.

facebook twitter youtube instagram linkedin rss