Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Σκοπός

Κάθε δράση του Πανεπιστημίου και των μελών του, η οποία αφορά στην επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει στη Δια Βίου Μάθηση πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Οι βασικοί άξονες δράσης του Κέντρου είναι οι κάτωθι:
• Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και εν γένει Δια Βίου Μάθησης καθώς και Επιμορφωτικών σεμιναρίων.
• Ανάπτυξη Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.
• Σύναψη Προγραμματικών Συμφωνιών με τις Περιφέρειες και τους Δήμους, Εκπαιδευτικούς και Επαγγελματικούς φορείς, Κοινωφελή Ιδρύματα, καθώς και άλλους Δημόσιους και μη Κρατικούς φορείς.
• Συμμετοχή σε Δράσεις Επιμόρφωσης Προσωπικού Επιχειρήσεων.
• Δράσεις Υποστήριξης για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας.
• Πιστοποίηση Προσόντων.


Το Κέντρο επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης παρέχει προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιμόρφωσης, και εν γένει Δια Βίου Μάθησης, καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια που διασυνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας κυρίως την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Τα προγράμματα που παρέχει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και υλοποιούνται με τρεις διαφορετικές μεθόδους:
• Δια Ζώσης,
• Εξ αποστάσεως, αμιγώς με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
• Μεικτά προγράμματα με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα παρεχόμενα προγράμματα στοχεύουν στην:
• επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση, που οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων,
• επικαιροποίηση και εμβάθυνση των γνώσεων των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης τους,
• διεύρυνση των γνώσεων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετικής της δικής τους επιστήμης αντικείμενα, κυρίως διεπιστημονικού ενδιαφέροντος,
• επιμόρφωση του γενικού πληθυσμού ενηλίκων και
• επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ενημέρωση: 04-03-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας