Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Απόφαση Συγκλήτου Ίδρυσης του ΚΕΔΙΒΙΜ Ι.Π.
gr  pdf.png  Απόφαση Συγκλήτου Ίδρυσης του ΚΕΔΙΒΙΜ Ι.Π.
Mέγεθος: 170.51 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Με την 5η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου ακαδ. έτους 2017-2018 στις 29 Νοεμβρίου 2017 εγκρίθηκε η δημιουργία Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ως ακολούθως:
ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Με βάση τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (άρθρο 48) ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ιδρύεται Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη Προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης. Τα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα μπορεί να υλοποιούνται και σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. ή ΤΕΙ ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του Κέντρου. Αρμόδιος για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση κάθε έργου και προγράμματος επιμόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου μάθησης είναι ο οικείος επιστημονικός υπεύθυνος κάθε έργου.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω μονάδας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μπορεί να οργανώνει και να παρέχει προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησης, που οδηγούν στην απονομή πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης.

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ
Η ίδρυση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εντάσσεται σ' ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής με σκοπό την ανάπτυξη και διεύρυνση των επιστημονικών, επιμορφωτικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων του Ιονίου Πανεπιστημίου τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων όσο και στο ευρύτερο εθνικό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον. Ειδικότερα μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. επιδιώκεται:
• η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών του Ιονίου Πανεπιστημίου σε προγράμματα που απευθύνονται στην τοπική και την ευρύτερη ελληνική κοινωνία και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών για υψηλού επιπέδου επιμόρφωση με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση αλλά και τη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων,
• η συμβολή του Ιονίου Πανεπιστημίου στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μέσω της συνεχούς και συστηματικής ανανέωσης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών,
• η συμμετοχή του Ιονίου Πανεπιστημίου στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης, και στην άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικά σε περιόδους κρίσης,
• η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Ιδρύματος μέσω της οργάνωσης ειδικών διεθνών επιμορφωτικών Προγραμμάτων και η ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας με φορείς επιμόρφωσης και Δια βίου μάθησης από όλο τον κόσμο.

ΑΡΘΡΟ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου:
1. Αποτελεί τον φορέα μέσω του οποίου το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προσφέρει πιστοποιημένη εκπαίδευση πέραν της τυπικής, όπως άτυπη μάθηση, αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση, εξειδίκευση και μετεκπαίδευση.
2. Οργανώνει και παρέχει εκπαιδευτικό έργο το οποίο μπορεί να υλοποιείται με μεθόδους ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, για το σχεδιασμό των οποίων λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές δυνατότητες ή/και αναπηρία.
3. Λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια, τηρώντας περιορισμούς από τις ισχύουσες διατάξεις και ρυθμίσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
4. Αξιολογείται στο σύνολό του μέσω διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που παρέχει πραγματοποιείται από την ΑΔΙΠ, σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ΄της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4009/2011.

ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Όργανα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι:
α) ο Πρόεδρος του Κέντρου,
β) το Συμβούλιο του Κέντρου.

2. Πρόεδρος του Κέντρου είναι ο Αντιπρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, στον οποίο έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη και έγκριση της Συγκλήτου.

3. Ο Πρόεδρος του Κέντρου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί το Συμβούλιο του Κέντρου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος του Συμβουλίου, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου,
β) επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής του Κέντρου και την τήρηση του Κανονισμού του,
γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου,
δ) προΐσταται των υπηρεσιών του Κέντρου και συνυπογράφει με τον πρόεδρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ιδρύματος τις συμβάσεις προσωπικού, τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις γενικές του ανάγκες,
ε) υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις γενικές δαπάνες του Κέντρου. Ειδικά για τις εντολές πληρωμής του εκπαιδευτικού προσωπικού, απαιτείται η προηγούμενη πιστοποίηση άρτιας διεξαγωγής του προγράμματος από τον επιστημονικά υπεύθυνο,
στ) ορίζει, όπου απαιτείται, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, τις επιτροπές επιλογής εκπαιδευομένων,
ζ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του,
η) εισηγείται στη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, την επιλογή του Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης,
θ) υπογράφει τα απονεμόμενα από το Κέντρο πιστοποιητικά μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την έννοια της περίπτωσης 4 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163),
ι) συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κέντρου, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά την έγκρισή της.

4. το Συμβούλιο του Κέντρου αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο του Κέντρου,
β) έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ιδρύματος, ο οποίος ορίζεται ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής,
γ) τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Κέντρου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5. Το Συμβούλιο του Κέντρου έχεις τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) διαμορφώνει, στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συγκλήτου, την πολιτική του Κέντρου για την ανάπτυξη των έργων και των Προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης,
β) εποπτεύει τη λειτουργία των εκπαιδευτικών Προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ,κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης,
γ) εισηγείται προς το Πρυτανικό Συμβούλιο τα προς έγκριση έργα και εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου, τα οποία μετά την έγκρισή τους κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η εισήγηση του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης αποστέλλεται προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί μετά την άπρακτη πάροδο δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
δ) αναθέτει την υλοποίηση των έργων και των εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Κέντρου στους Επιστημονικά Υπευθύνους,
ε) συνεργάζεται με τις Κοσμητείες των Σχολών για την υποστήριξη της υλοποίησης των εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Κέντρου,
στ) καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών που απονέμει το Κέντρο,
ζ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Κέντρου,
η) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον Κανονισμό και την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Κέντρου,
θ) ορίζει ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Κέντρου,
ι) ορίζει το ύψος των τελών φοίτησης για κάθε εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κέντρου και το ποσοστό παρακράτησης από τα τέλη αυτά ως πόρο κάλυψης των γενικών εξόδων του Κέντρου, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει σύμφωνα με όσα ορίζονται.
ια) εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. για τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες,
ιβ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για την επιλογή του Διευθυντή του Κέντρου.
ιγ) συντάσσει απολογισμό δραστηριοτήτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, τον οποίο κοινοποιεί αμελλητί στη Σύγκλητο, στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

6. Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Κέντρου επιλέγεται από την Σύγκλητο κατόπιν διατύπωσης γνώμης από το Συμβούλιο του Κέντρου. Κριτήριο για την επιλογή του αποτελεί, ενδεικτικά, η εμπειρία σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και υλοποίησης εκπαιδευτικών, ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λπ. προγραμμάτων, καθώς, επίσης, και προγραμμάτων μη τυπικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

7. Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Κέντρου:
α) παρακολουθεί την εφαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος του Κέντρου,
β) συντονίζει την υλοποίηση των έργων και των Προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου μάθησης και επιμελείται την ποιοτική αναβάθμισή τους,
γ) παρακολουθεί και υποστηρίζει την υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου του Κέντρου,
δ) είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση και επικαιροποίηση του μητρώου εκπαιδευτών.

8. Τα Προγράμματα του Κέντρου εποπτεύονται από τον εκάστοτε Επιστημονικά Υπεύθυνο, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ, ή ομότιμος Καθηγητής ή προσωπικό κατηγορίας ΕΕΠ/ΕΔΙΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου, εφόσον κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα. Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι ορίζονται με την έγκριση ενός Προγράμματος, με κριτήριο την συνάφεια του γνωστικού τους αντικειμένου με το περιεχόμενο και το γνωστικό του πεδίο.

9. Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:
α) υποβάλλουν προς έγκριση στο Συμβούλιο του Κέντρου τα σχέδια σπουδών, τις οργανωτικές λεπτομέρειες, τον προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και το ύψος των τελών φοίτησης,
β) πιστοποιούν την άρτια διεξαγωγή του Προγράμματος ευθύνης τους.
γ) εποπτεύουν και ελέγχουν όλους τους συνεργαζόμενους για την υλοποίηση του Προγράμματος εκπαίδευσης. Ειδικότερα, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ελέγχει: i) την έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων ii) την τήρηση των υποχρεώσεων των συντελεστών του εκπαιδευτικού Προγράμματος και ιδιαίτερα την πληρότητα των σχεδίων διδασκαλίας των εκπαιδευτών iii) τα παραδοτέα των συνεργατών του προγράμματος, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, και iv) την καταλληλότητα του προτεινόμενου εκπαιδευτικού υλικού.

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Η διαδικασία υλοποίησης των Προγραμμάτων είναι δυνατόν να λάβει τις ακόλουθες μορφές:
α) διά ζώσης εκπαίδευση σε χώρους του Ιονίου Πανεπιστήμιου (αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια) ή σε άλλους χώρους συνεργαζόμενων φορέων ή σε μισθωμένες αίθουσες με ταυτόχρονη φυσική́παρουσία του εκπαιδευτή́και των εκπαιδευομένων στο χώρο.
β) διά μεθόδων τηλεκπαίδευσης, επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να παρακολουθεί μέσω διαδικτύου το πρόγραμμα από το χώρο της επιλογής του και με χρήση - κατάλληλου για την συγκεκριμένη χρήση – προσωπικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τον σκοπό αυτό, με ευθύνη του Κέντρου, λειτουργεί εκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η διαχείριση των ηλεκτρονικών τάξεων και παρέχεται η πρόσβαση των χρηστών σε αυτές. Οι τεχνικές τηλεκπαίδευσης μπορεί να είναι: β1) Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων και β2) Εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, χωρίς όμως αυτοί να βρίσκονται στον ίδιο χώρο.
γ) Διά του συνδυασμού των μεθόδων (α) και (β). Ο τρόπος αυτός αντιστοιχεί στο μεικτό (blended) τύπο εκπαίδευσης/κατάρτισης.
δ) Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές δυνατότητες, εξασφαλίζοντας την ηλεκτρονική προσβασιμότητα των Προγραμμάτων και στα άτομα αυτά.

2. Πέραν της Ελληνικής, τα Προγράμματα μπορούν να διδάσκονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε κάποια ξένη γλώσσα.

3. Κάθε Πρόγραμμα επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης περιέχει:
α) το επιστημονικό πεδίο στο οποίο εμπίπτει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
β) τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους με το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων,
γ) τα προσόντα και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρμογή του και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,
δ) τα αναγκαία προσόντα, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών,
ε) τους μαθησιακούς στόχους, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα/δεξιότητες που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών, καθώς και από κάθε επί μέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό, στ) τις πιστωτικές μονάδες για κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα, τις πιστωτικές μονάδες για την απονομή πιστοποιητικού σπουδών,
ζ) το επίπεδο των αποκτώμενων προσόντων σε αντιστοίχησή του με εκείνα των εκάστοτε ισχυόντων Πλαισίων Προσόντων Εκπαίδευσης εντός του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
η) την γλώσσα της διδασκαλίας.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1. Στο πλαίσιο του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Κέντρου, το Συμβούλιό του μπορεί να υποδεικνύει στα συγγενή Τμήματα επιστημονικές περιοχές, στις οποίες είναι σκόπιμη ή αναγκαία η δημιουργία Προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης.

2. Στην πρόταση έγκρισης ενός Προγράμματος, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 2 του Άρθρου 4 του παρόντος, απαιτείται επιπροσθέτως να περιέχονται:
α) ο ειδικός τύπος διδασκαλίας που θα ακολουθηθεί, βάσει των οριζόμενων στην παράγραφο 1 του Άρθρου 4,
α) ο αριθμός των σπουδαστών που θα μετέχουν στο πρόγραμμα, τα κριτήρια και ο τρόπος επιλογής τους,
β) η διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος: τα Προγράμματα μπορεί να είναι μικρής ή παρατεταμένης διάρκειας, εντατικά ή όχι και με σταθερό ή ευέλικτο ωράριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων,
γ) ο αναλυτικός προϋπολογισμός, και κατά περίπτωση το ύψος των τελών φοίτησης ή οι πηγές χρηματοδότησής του,
δ) πρόταση σχετικά με τον ορισμό του Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος

4. Για την απόφαση έγκρισης ενός Προγράμματος λαμβάνονται υπόψη, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο στοιχείων, και ποιοτικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτέρως το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του Προγράμματος, ο καινοτόμος χαρακτήρας του, η ανταπόκρισή του στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η πιστοποίηση των εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα και οι προτεινόμενες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Τα στοιχεία αυτά θα τεκμηριώνονται κατά την υποβολή του Προγράμματος προς έγκριση.

5. Η τελική απόφαση για την υλοποίηση ενός Προγράμματος λαμβάνεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Συμβουλίου του Κέντρου. Στην περίπτωση έγκρισης, με απόφαση του Συμβουλίου ορίζεται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
1. Οι εκπαιδευτές που διδάσκουν στα Προγράμματα μπορεί να είναι καθηγητές/λέκτορες, ή μέλη προσωπικού κατηγορίας ΕΕΠ/ΕΔΙΠ ή διδάκτορες με συναφές ως προς το περιεχόμενο του Προγράμματος γνωστικό αντικείμενο. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό απαιτείται από το αντικείμενο ενός συγκεκριμένου Προγράμματος, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης εισήγησης του Επιστημονικά Υπευθύνου του, οι εκπαιδευτές μπορεί να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής, με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, συναφή με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
2. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ενός Προγράμματος μπορεί να είναι εκπαιδευτής στο ίδιο πρόγραμμα, ή σε άλλα που λειτουργούν υπό τον συντονισμό του Κέντρου.
3. Ο ελάχιστος αριθμός εκπαιδευομένων που απαιτείται για την πραγματοποίηση ενός εκπαιδευτικού Προγράμματος, καθορίζεται κάθε φορά ανάλογα με τη μορφή, το περιεχόμενο και το κόστος του προγράμματος.
4. Οι αμοιβές των εκπαιδευτών προσδιορίζονται από την εκάστοτε ιδιότητα τους και τα όρια που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία, όπως αναφέρεται στον οδηγό διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

ΑΡΘΡΟ 7
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1. Η εισαγωγή των σπουδαστών σε κάθε Πρόγραμμα γίνεται μετά από δημόσια πρόσκληση, στην οποία ορίζονται και τα κριτήρια επιλογής -παρακολούθησης του προγράμματος. Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία ορίζεται από το Συμβούλιο του Κέντρου.
2. Τα εκπαιδευτικά Προγράμματα είναι δυνατό να οργανώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και σε θερινά τμήματα.
3. Είναι δυνατή η υλοποίηση των εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και εκτός εργασίμων ημερών.

ΑΡΘΡΟ 8
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
1. Για την απονομή των πιστωτικών μονάδων απαιτείται να υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης (αποτίμησης) των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η επιτυχής παρακολούθηση των προβλεπόμενων από το Πρόγραμμα μαθημάτων πιστοποιείται με βαθμολογία τουλάχιστον πέντε (5) – στην κλίμακα από μηδέν έως δέκα - στην παραπάνω εξεταστική διαδικασία.
2. Για τη χορήγηση του προβλεπόμενου Πιστοποιητικού, η φοίτηση είναι υποχρεωτική και το όριο απουσιών, ανεξαρτήτως της μεθοδολογίας διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης ανά διδασκόμενο μάθημα.
3. Τα υλοποιούμενα από το Κέντρο Προγράμματα επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης, αναλόγως της διάρκειάς τους, οδηγούν στην απονομή των εξής πιστοποιητικών:

α) Μέχρι 75 εκπαιδευτικές ώρες σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.
β) Πάνω από 75 εκπαιδευτικές ώρες σε Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης.

4. Τα χορηγούμενα πιστοποιητικά φέρουν το λογότυπο του Ιονίου Πανεπιστημίου, αναγράφουν την ονομασία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, τη χρονολογία χορήγησης, την ονομασία του Προγράμματος και την ονομασία του Τμήματος ή των Τμημάτων, τα οποία το υλοποιούν.
5. Τα χορηγούμενα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ως επικεφαλής του φορέα χορήγησης, καθώς επίσης και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του εκάστοτε Προγράμματος.
6. Παράλληλα με τα ανωτέρω Πιστοποιητικά χορηγείται για κάθε Πιστοποιητικό το Παράρτημα Πιστοποιητικού, το οποίο αποτελεί αναλυτική βεβαίωση στην οποία αναφέρονται τα μαθήματα που περιέχονται στο Πρόγραμμα, οι πιστωτικές τους μονάδες, το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που έχουν αποδοθεί στον κάτοχο του Πιστοποιητικού από την παρακολούθηση του Προγράμματος , τυχόν άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην διδασκαλία κάθε μαθήματος και οι επιδόσεις σε κάθε μάθημα.

ΑΡΘΡΟ 9
ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1. Για τον λειτουργικό και διοικητικό συντονισμό του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προβλέπεται η σύσταση της Ομάδας Διοικητικής Υποστήριξης (ΟΔΥ) του Κέντρου.
2. Η ΟΔΥ στεγάζεται σε κατάλληλο για τις δράσεις της χώρο του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στελεχώνεται με διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο είτε ανήκει οργανικά στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είτε προσλαμβάνεται κατόπιν προκήρυξης, με απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου. Για τη μετακίνηση προσωπικού που ήδη υπηρετεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο προς την ΟΔΥ, απαιτείται απόφαση του Πρύτανη του Ιδρύματος.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Έσοδα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου θεωρούνται:
α) χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
β) χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και δωρεές και χορηγίες προς το Κέντρο,
γ) έσοδα από εκπαιδευομένους, σε περίπτωση που το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτείται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄,
δ) έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού και άλλου υλικού, από την εκπόνηση μελετών, από την παροχή υπηρεσιών και από την εκτέλεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν στη δια βίου μάθηση,
ε) τυχόν δωρεές από φορείς και ιδιώτες,
στ) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να διατίθενται πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Κέντρου.

Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματος διαχειρίζεται τους πόρους του Κέντρου. Για το σκοπό αυτόν, παρακρατεί έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των εσόδων των έργων του Κέντρου, ενώ ένα ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των χρηματοδοτήσεων των έργων και των εσόδων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου κατατίθενται σε ειδικό κωδικό για την κάλυψη των γενικών εξόδων λειτουργίας του. Το ακριβές ποσοστό παρακράτησης του Ε.Λ.Κ.Ε. για κάθε τύπου έργο καθορίζεται από τη Σύγκλητο. Οι δραστηριότητες του Κέντρου πραγματοποιούνται με τη μορφή ερευνητικών έργων του Ε.Λ.Κ.Ε.

2. Τα έσοδα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορούν να διατεθούν για:
α) υποδομές ή δράσεις απαραίτητες για τη λειτουργία του Κέντρου ή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται από αυτό,
β) αμοιβές προσωπικού απαραίτητου για τη λειτουργία της Κέντρου,
γ) τη χρηματοδότηση δωρεάν προγραμμάτων που οργανώνονται από το Κέντρο. Τα προγράμματα αυτά, θα πρέπει να καλύπτουν προφανείς και σημαντικές ανάγκες απασχόλησης ή επιμόρφωσης,
δ) τη χρηματοδότηση τυχόν υποτροφιών προς τους εκπαιδευόμενους,

3. Το κόστος του κάθε Προγράμματος εκπαίδευσης προκύπτει από το άθροισμα των δαπανών που αφορούν απευθείας στο πρόγραμμα (άμεσες) και των δαπανών για τις υπηρεσίες του Κέντρου (έμμεσες).
α) οι άμεσες δαπάνες αποτυπώνονται στον αναλυτικό προϋπολογισμό του κάθε Προγράμματος και περιλαμβάνουν ενδεικτικά αμοιβές Επιστημονικών Υπευθύνων, εκπαιδευτών, μετακινήσεις, αγορά αναλωσίμων και τυχόν ειδικού εξοπλισμού κ.λπ.
β) οι έμμεσες δαπάνες περιλαμβάνουν μέρος του κόστους λειτουργίας του Κέντρου (κόστος οικονομικής διαχείρισης εκ μέρους του ΕΛΚΕ, αμοιβές των μελών της ΟΔΥ, δαπάνες τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης, χρήσης αιθουσών κ.λπ.) και των οριζόντιων δράσεων (π.χ. δαπάνες δημοσιότητας, επέκταση υποδομών του Κέντρου κ.λπ.), ορίζονται δε ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του από τη Σύγκλητο μετά από εισήγηση του Συμβουλίου του Κέντρου. Οι δαπάνες αυτές λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των τελών φοίτησης στα Προγράμματα του Κέντρου, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλες πηγές που προσδιορίζονται στην αρχική πρόταση έγκρισης.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που το Συμβούλιο του Κέντρου διαπιστώσει τη μη τήρηση των όρων υλοποίησης ενός Προγράμματος είτε προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είτε προς τρίτους, ή κάποια άλλη ενέργεια ή παράλειψη εκ μέρους του Επιστημονικά Υπευθύνου ή των συνεργατών, που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση του Προγράμματος, έχει δικαίωμα να προχωρήσει κατά περίπτωση:
α) στην αντικατάσταση του Επιστημονικά Υπευθύνου του Προγράμματος
β) στην αντικατάσταση του εμπλεκόμενου συνεργάτη / συνεργατών
γ) σε διακοπή της λειτουργίας του Προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υπόκειται ανά διετία σε διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας των Προγραμμάτων του. Συγκεκριμένα, αξιολογούνται τα ακόλουθα πεδία για το σύνολο των ενεργών Προγραμμάτων, τα οποία έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον έναν κύκλο λειτουργίας:
α) το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, ως προς την πληρότητα και την καταλληλότητά του, καθώς και το βαθμό ανταπόκρισής του στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων,
β) οι εκπαιδευτές, από άποψη προετοιμασίας, ικανότητας μετάδοσης γνώσεων ή δεξιοτήτων, βαθμού χρήσης και ποιότητας των εποπτικών μέσων διδασκαλίας,
γ) ο/η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η, σε σχέση με την αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος,
δ) η καταλληλότητα των χώρων,
ε) ο διαθέσιμος εργαστηριακός εξοπλισμός, τα εποπτικά μέσα και τα αναλώσιμα.
στ) η ταχύτητα και η ακρίβεια εξυπηρέτησης από τους υπεύθυνους της γραμματείας του προγράμματος, καθώς και η ευγένεια στην επικοινωνία.
2. Η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας του Κέντρου, πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ενημέρωση: 04-03-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας