Ορισμοί και Έννοιες
 • Δια βίου μάθηση (Life Long Learning)
 • Τυπική εκπαίδευση (Formal Learning)
 • Μη τυπική εκπαίδευση (Non Formal Learning)
 • Άτυπη μάθηση (Informal Learning)
 • Επαγγελματική κατάρτιση
 • Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση (Initial Vocational Education and Training - IVET)
 • Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση (Continuing Vocational Education and Training - CVET)
 • Γενική εκπαίδευση ενηλίκων
 • Δια βίου συμβουλευτική
 • Επιμόρφωση
 • Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Education)
 • Ηλεκτρονική μάθηση (learning)
 • Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
 • Επαγγελματικό προσόν
 • Μαθησιακά αποτελέσµατα
 • Πιστωτικές Μονάδες
 • Βαθµοί ECVET
 • Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης
 • Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (European Centre for the Development of Vocational Training)
 • Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training)

 

facebook twitter youtube instagram linkedin rss