Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Στόχοι

Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει κάθε είδους μαθησιακή δραστηριότητα -τυπική, μη τυπική ή άτυπη- η οποία έχει συγκεκριμένο σκοπό, πραγματοποιείται σε συνεχιζόμενη βάση και έχει στόχο τη βελτίωση της γνώσης, των προσόντων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων. Η Δια Βίου Μάθηση μπορεί να πραγματοποιείται σε διάφορα περιβάλλοντα, εντός ή εκτός των τυπικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η Δια Βίου Μάθηση επενδύει στον άνθρωπο και στη γνώση, προάγει την απόκτηση βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, περιλαμβανομένου του ψηφιακού γραμματισμού, και διευρύνει τις ευκαιρίες για καινοτόμες και ευέλικτες μορφές μάθησης. Στόχος είναι η ισότιμη και ανοικτή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας μαθησιακές ευκαιρίες και σε ποικιλία μαθησιακών εμπειριών για τα άτομα κάθε ηλικίας.

Η Δια Βίου Μάθηση αποτελεί σήμερα πολιτική προτεραιότητα τόσο στην Ευρώπη όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς είναι σαφής η σύνδεσή της με την απασχόληση, την οικονομική ευημερία και τη πλήρη συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία. Η γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με το έλλειμμα δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό καθιστούν τη Δια Βίου Μάθηση κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, ειδικά στη συγκυρία της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

Η αναγκαιότητα της Δια Βίου Μάθησης

• Η ανάπτυξη νέων γνώσεων και δεξιοτήτων με στόχο τη βελτίωση των προσόντων ενός επαγγελματία και εν γένει του ανθρώπινου δυναμικού.
• Η ανταπόκριση στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες, οι οποίες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως από το παραδοσιακό μοντέλο της τυπικής εκπαίδευσης και απαιτούν ευέλικτες μορφές μάθησης (π.χ. εξ αποστάσεως εκπαίδευση).
• Η αντιμετώπιση του σύγχρονου αναλφαβητισμού ο οποίος απειλεί την κοινωνική συνοχή, η διαμόρφωση ενεργών πολιτών στις σύγχρονες κοινωνίες και η κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη με ισότητα ευκαιριών.
• Η ύπαρξη διεθνούς υψηλού ανταγωνισμού στον χώρο της αγοράς εργασίας.
• Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις διαφόρων επαγγελμάτων και εργασιακών θέσεων.

Ενημέρωση: 04-03-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας