Απόφαση 1ης Συνεδρίασης Συμβουλίου ΚΕΔΙΒΙΜ

Social Media
Δημοσίευση: 27-12-2020 20:08 | Προβολές: 1100
image

Στην πρώτη του συνεδρίαση ακ .έτους 2020-21 που πραγματοποιήθηκε στις 26/11/2020 το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου έλαβε αποφάσεις επί θεμάτων λειτουργίας των προγραμμάτων επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου.


Α. Διαδικασία για την έγκριση των προγραμμάτων

Δυνάμει των διατάξεων της παρ. 5.2 του άρθρου 5 του υπ’αριθμ. 1012/2019 (ΦΕΚ 1186/τ.Β’/9.4.2019) Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου τα κριτήρια αξιολόγησης για την έγκριση των προγραμμάτων είναι: (α) η πληρότητα της υποβληθείσας πρότασης, (β) η επιστημονική συνάφεια των Επιστημονικών Υπευθύνων και η εκπαιδευτική πληρότητα των σχεδίων των προγραμμάτων σπουδών, (γ) η συνάρτηση με την αποστολή και το κύρος του Πανεπιστημίου και (δ) η βιωσιμότητα του προγράμματος. Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις-διορθώσεις σε μία πρόταση όπως επίσης να απορρίψει μια πρόταση, εφόσον κρίνει ότι δεν ικανοποιούνται τα ως άνω κριτήρια. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης το Συμβούλιο έχει επίσης τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε ειδικούς για την οριστική διαμόρφωση της κρίσης του.

Το Συμβούλιο αποφάσισε την ακόλουθη διαδικασία σχετικά με την έγκριση των προγραμμάτων:

 1. Η Γραμματεία του Κέντρου διαβιβάζει στα μέλη του Συμβουλίου τα σχέδια προγραμμάτων σπουδών (Έντυπα Υποβολής Πρότασης και Προϋπολογισμού) τα οποία έχουν υποβληθεί από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους.
 2. Συντάσσει και διαβιβάζει συνοπτικό πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει και το Θεματικό Πεδίο (ή Θεματικά Πεδία) στο οποίο εντάσσεται κάθε πρόγραμμα.
 3. Κάθε μέλος του Συμβουλίου εισηγείται για τα προγράμματα τα οποία εντάσσονται στη γνωστική περιοχή της Σχολής που εκπροσωπεί. Εάν η προσέγγιση είναι διαθεματική τότε συνεργάζονται τα μέλη των αντίστοιχων Σχολών.
 4. Έγκριση ή απόρριψη της πρότασης από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βάση της σχετικής εισήγησης του Συμβουλίου.
 5. Μετά την τελική έγκριση του προγράμματος από το Πρυτανικό Συμβούλιο και πριν την έναρξη λειτουργίας του απαιτείται υποβολή λεπτομερούς φακέλου του προγράμματος προς τη Γραμματεία του Κέντρου, βάσει του οποίου θα γίνεται η παρακολούθηση της υλοποίησής του. Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει λεπτομερές ωρολόγιο πρόγραμμα (τίτλος διδακτικών ενοτήτων, χώροι διδασκαλίας, ώρες και μέρες, διδάσκοντες) και τον Οδηγό Σπουδών.

Β. Προϋπολογισμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ο προϋπολογισμός κάθε προγράμματος εκπαίδευσης προκύπτει από το άθροισμα των άμεσων δαπανών που αφορούν απευθείας στο πρόγραμμα και των έμμεσων δαπανών που αφορούν στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Τα συνολικά έσοδα του προγράμματος προκύπτουν ως το γινόμενο του συνόλου των ωρών διδασκαλίας του προγράμματος x αριθμό εκπαιδευόμενων x κόστος μαθητοώρας. Το τελικό κόστος μαθητοώρας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10€. Υπερβάσεις του ποσού αυτού μπορούν να εγκριθούν κατά περίπτωση μετά από επαρκή αιτιολόγηση εκ μέρους του Επιστημονικού Υπεύθυνου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός που κατατίθεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο μαζί με το έντυπο της πρότασης προς έγκριση στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υπολογίζεται με βάση τον ελάχιστο αριθμό εκπαιδευόμενων με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει το πρόγραμμα.

Οι άμεσες δαπάνες μπορούν να περιλαμβάνουν αμοιβές επιστημονικών υπευθύνων, εκπαιδευτών, αξιολογητών, μετακινήσεις, αγορά αναλώσιμων, έξοδα προβολής/διαφήμισης, ταχυδρομικά τέλη, προμήθεια γραφικής ύλης/εκτυπώσεων/εντύπων/βιβλίων, γραμματειακή/διοικητική και τεχνική υποστήριξη, κ.λπ. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να περιλαμβάνονται δαπάνες χρήσης εργαστηρίων ή ειδικά εξοπλισμένων αιθουσών, καθώς και δαπάνες καθαριότητας και φύλαξης, όταν το πρόγραμμα υλοποιείται εκτός εργάσιμων ημερών.

Στις έμμεσες δαπάνες περιλαμβάνονται τα γενικά έξοδα λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ποσοστό 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου) και τα διαχειριστικά έξοδα του Ε.Λ.Κ.Ε. (ποσοστό 10%  επί του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου). Σημειώνεται ότι ο Ε.Λ.Κ.Ε. αποδίδει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο τουλάχιστον το 5% των εσόδων του δυνάμει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου  Ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4653/2020 και ισχύει.

Γ.  Τροποποιήσεις εγκεκριμένων προγραμμάτων

Σε περίπτωση τροποποιήσεων στοιχείων εγκεκριμένου προγράμματος, οι οποίες αφορούν στον Επιστημονικό Υπεύθυνο, τον τίτλο του προγράμματος, τη διάρκεια, τη μέθοδο υλοποίησης, τους εκπαιδευτές, τον τύπο χορηγούμενου πιστοποιητικού και τα τέλη φοίτησης, χρειάζεται επανυποβολή των νέων στοιχείων από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στο Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να εισηγηθεί εκ νέου την έγκρισή τους. Οποιαδήποτε άλλη αλλαγή η οποία αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία των εντύπων υποβολής πρότασης κοινοποιείται στη Γραμματεία του Κέντρου.

Ο προϋπολογισμός εγκεκριμένου προγράμματος δύναται να τροποποιηθεί μετά από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου ο οποίος ανάλογα με τις ανάγκες του έργου-προγράμματος μπορεί να αιτηθεί την αύξηση, την μείωση ή την ανακατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ των κατηγοριών άμεσων δαπανών που τον συγκροτούν. Η ανακατανομή εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. γνωστοποιεί τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό στη Γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Δ. Εγγραφή στα Επιμορφωτικά Προγράμματα –Δίδακτρα

Η εγγραφή στα επιμορφωτικά προγράμματα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή αίτησης εγγραφής. Η εγγραφή και η καταβολή των αντίστοιχων διδάκτρων (είτε εφάπαξ είτε η πρώτη δόση σύμφωνα με τους όρους του κάθε προγράμματος) γίνεται το αργότερο επτά (7) μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων του προγράμματος που αφορά.

Τα δίδακτρα των επιμορφωτικών προγραμμάτων καλύπτουν όλα τα έξοδα εγγραφής, συμμετοχής στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και δραστηριότητες, παροχής εκπαιδευτικού υλικού, αξιολόγησης, απονομής Πιστοποιητικού, και της συνολικής διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης των επιμορφούμενων.

Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ είτε σε 2 ή το πολύ 3 δόσεις ανάλογα με τη διάρκεια των προγραμμάτων.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. 

Οι κατηγορίες μερικής απαλλαγής από τα τέλη παρακολούθησης καθώς και τα μέγιστα ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορία, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.

Μερική απαλλαγή από τα τέλη παρακολούθησης

Α/Α

Περιγραφή

Μέγιστο ποσοστό (%)

1

Άνεργοι

50%

2

ΑμεΑ

50%

3

Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου

30%

4

Προσωπικό που εργάζεται στο Ι.Π.

30%

5

Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα τριών ατόμων και άνω από τον ίδιο φορέα

15%

6

Εργαζόμενοι σε εταιρείες με παρεμφερές αντικείμενο με εκείνο του επιμορφωτικού προγράμματος

15%

7

Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων

15%

Όροι χορήγησης εκπτώσεων

Προκειμένου να εγκριθεί η έκπτωση διδάκτρων για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει:

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλει την σχετική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει και αυτή να έχει γίνει αποδεκτή.
 • Ο/η επιμορφούμενος/η οφείλει να αποστέλλει στη Γραμματεία έγκαιρα τα σχετικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση έκπτωσης, πριν την έναρξη του επιλεχθέντος προγράμματος.

Οι εκπτωτικές κατηγορίες δεν λειτουργούν συνδυαστικά και αθροιστικά. Εάν ένας υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες από τις προαναφερθείσες τότε δικαιούται την έκπτωση της μιας μόνο κατηγορίας, αυτής που θα επιλέξει ο ίδιος.

Επιστροφή διδάκτρων είναι εφικτή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον ο/η αιτούμενος/η ενημερώσει γραπτά τη Γραμματεία του Κέντρου πριν την έναρξη του προγράμματος ότι δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει εκθέτοντας αναλυτικά τους λόγους διακοπής της επιμόρφωσης.

Ε. Συμμετοχή στα μαθήματα και έκδοση πιστοποιητικών

 • Η αποδοχή και η συμμετοχή των επιμορφούμενων προϋποθέτει την πλήρη εκ μέρους τους κατανόηση του Οδηγού Σπουδών του εκάστοτε προγράμματος.
 • Σε περιπτώσεις προγραμμάτων που προβλέπουν φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων, το όριο απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των προβλεπόμενων ωρών φυσικής παρουσίας για τη χορήγηση του προβλεπόμενου πιστοποιητικού.
 • Το Κέντρο σε συνεργασία με τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων, καθώς και να αναβάλλει ή να ακυρώνει τη διάθεση προγραμμάτων ενημερώνοντας τους/τις εγγεγραμμένους/ες. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός προγράμματος προβλέπεται επιστροφή διδάκτρων που έχουν τυχόν καταβληθεί προκαταβολικά.
 • Η απονομή του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης προϋποθέτει τη συμμετοχή των επιμορφούμενων σε όλες τις ανατεθείσες δραστηριότητες αξιολόγησης του προγράμματος.
 • Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, δεν απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.
 • Προϋποθέσεις χορήγησης βεβαιώσεων παρακολούθησης πριν την ολοκλήρωση ενός προγράμματος (στην περίπτωση που χορηγείται σύμφωνα με τους όρους ενός εκπαιδευτικού προγράμματος), είναι α) η δήλωση στην αίτηση του/της επιμορφούμενος/νης της πρόθεσής του/της να παρακολουθήσει μία ή περισσότερες από τις Διδακτικές Ενότητες του προγράμματος και όχι το σύνολο των Διδακτικών Ενοτήτων του προγράμματος β) η εξόφληση μέρους των διδάκτρων αντιστοίχου των Διδακτικών Ενοτήτων που βεβαιώνεται ότι παρακολούθησε ο/η επιμορφούμενος/νη.

 


Επιστροφή