Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Έντυπα

Διαδικασία Υποβολής και Πληροφορίες

Δικαίωμα υποβολής πρότασης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου, έχουν οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (όπως αυτοί ορίζονται από το Ν.4485/2017 αρθ. 50 παράγραφος 3) των υποψήφιων προγραμμάτων.

Η υποβολή πρότασης έχει συγκεκριμένη δομή και ενδεικτικά περιλαμβάνει τα εξής:
• Τίτλο προγράμματος
• Θεματικό πεδίο
• Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου
• Ομάδα στόχο
• Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και όροι συμμετοχής
• Συνολική διάρκεια
• Μέθοδο υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης
• Σκοπό
• Εκπαιδευτικοί στόχοι
• Διδακτικές ενότητες και διάρκεια αυτών
• Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων
• Τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευομένων
• Τύπο χορηγούμενου πιστοποιητικού, πιστωτικές μονάδες
• Ιδιότητες και προσόντα εκπαιδευτών
• Κόστος συμμετοχής
• Στοιχεία επικοινωνίας
• Συνεργαζόμενοι φορείς (εφόσον υπάρχουν) και σχέδιο σχετικού συμφωνητικού

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, υποβάλλουν μαζί με την πρόταση και ενδεικτικό προυπολογισμό για τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων στο πρόγραμμα βασιζόμενοι στα σχετικά υποδείγματα τα οποία παρέχονται από το Κέντρο.

Η σχετική πρόταση υποβάλλεται προς έγκριση στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ι.Π. μέσω της Γραμματείας του Κέντρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@ionio.gr με ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο επισυνάπτονται:

  1. Η Πρόταση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος,
  2. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα,
  3. Η Αίτηση ένταξης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στις δράσεις του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ι.Π.
Ενημέρωση: 24-01-2021
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας