Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Κανονισμός Σπουδών
gr  pdf.png  Κανονισμός Σπουδών του ΚΕΔΙΒΙΜ Ι.Π.
Mέγεθος: 150.85 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Κανονισμός Σπουδών του ΚΕΔΙΒΙΜ Ι.Π. έχει δημοσιευτεί στα Άρθρα 5.6 και 8 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ Ι.Π. (ΦΕΚ Β΄, 2499/18.04.2023).

ΑΡΘΡΟ 5.
Υλοποίηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης
5.1. Τύποι και Μέθοδος Υλοποίησης Προγραμμάτων
Τα προγράμματα του Κέντρου μπορούν να υλοποιούνται είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως είτε με συνδυασμό των ανωτέρω. 
Συγκεκριμένα: Δια Ζώσης Εκπαίδευση: Τα προγράμματα μπορούν να υλοποιούνται δια ζώσης είτε σε ίδιες δομές του Πανεπιστημίου είτε σε ενοικιαζόμενες. Στις δομές θα πρέπει να υπάρχει όλος ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός που απαιτείται για την εύρυθμη υλοποίηση των προγραμμάτων και να εξασφαλίζονται οι όροι προσβασιμότητας, ασφάλειας και υγιεινής. Ο εξοπλισμός αυτός τελεί υπό την ευθύνη του επιστημονικού υπεύθυνου εκάστου
προγράμματος, οι συντελεστές του οποίου οφείλουν να μεριμνούν για την καλή λειτουργία του κατά τη διάρκεια και κατά τη λήξη του προγράμματος. Η δια ζώσης εκπαίδευση πρέπει να διασφαλίζει την αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων. Η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών πραγματοποιείται με δομημένο πρόγραμμα σπουδών, σε συγκεκριμένο χώρο με σαφή διάρκεια και ωρολόγιο πρόγραμμα. 
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Η υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται αμιγώς με τη χρήση Μεθόδων και Τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και Ψηφιακής Μάθησης. Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιείται ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή και κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης των εκπαιδευομένων. Ο τύπος αυτός της εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες τις εξατομικευμένης μάθησης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να έχει σύγχρονη ή ασύγχρονη μορφή προσαρμοσμένη κατάλληλα στις απαιτήσεις κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Εξασφαλίζεται η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης. Η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών πραγματοποιείται με δομημένο πρόγραμμα σπουδών, με σαφή διάρκεια και διαδικασίες αξιολόγησης της επίδοσης των εκπαιδευόμενων. 
Μεικτή Εκπαίδευση: Τα προγράμματα μεικτής εκπαίδευσης υλοποιούνται με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, το εκπαιδευτικό υλικό και ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και στις δυο μορφές μάθησης και χρησιμοποιείται ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εξασφαλίζεται η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης. Διασφαλίζεται η αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών. Για τα μαθήματα που θα γίνονται δια ζώσης καθώς και για τα μαθήματα που θα γίνονται εξ αποστάσεως ισχύουν αντιστοίχως τα αναφερόμενα στις δύο προηγούμενες παραγράφους.

5.2. Γλώσσα Υλοποίησης Προγραμμάτων
Η γλώσσα στην οποία υλοποιούνται κατά κανόνα τα προγράμματα (εκπαιδευτικό υλικό, επικοινωνία με εκπαιδευόμενους κ.λπ.) είναι η Ελληνική. Επιπλέον,το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις κ.λπ.) αναπτύσσεται στην Ελληνική. Εκπαιδευτικό υλικό στην Αγγλική γλώσσα είναι δυνατό να διατίθεται όπου αυτό κρίνεται εφικτό και αναγκαίο. Δύναται να υλοποιούνται προγράμματα αμιγώς στην Αγγλική ή και σε άλλη γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται η γλώσσα υλοποίησης στην περιγραφή κάθε προγράμματος, καθώς και στα απαραίτητα προσόντα κάθε υποψήφιου εκπαιδευόμενου καθώς και των εκπαιδευτών.

5.3 Οδηγός Σπουδών 
Για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το Κέντρο, συντάσσεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Οδηγός Σπουδών, ο οποίος είναι προσβάσιμος από την ιστοσελίδα του Κέντρου. Στον Οδηγό Σπουδών περιγράφονται, ο σκοπός του προγράμματος, οι όροι συμμετοχής και παρακολούθησης, η εκπαιδευτική διαδικασία, οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, καθώς και τα τέλη εκπαίδευσης. Αναφέρεται ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται στους συμμετέχοντες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος και σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης της επίδοσής του κάθε προγράμματος. Αναλύονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι διδακτικές ενότητες, η διάρκεια αυτών και οι πιστωτικές μονάδες, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Σύστημα ECTS. Τέλος, αναφέρονται οι συνεργαζόμενοι φορείς, όπου υπάρχουν.

ΑΡΘΡΟ 6.
Διαδικασία Υποβολής και Έγκρισης Προγράμματος
6.1 Διαδικασία Υποβολής Προγράμματος 
Η ένταξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου προϋποθέτει την υποβολή σχετικής πρότασης-αίτησης και την έγκριση της από το Συμβούλιο. Η υποβολή πρότασης προς έγκριση από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο στο συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ έχει συγκεκριμένη δομή και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής φόρμας, η οποία θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Κέντρου και περιλαμβάνει:
1. Τίτλο προγράμματος
2. Θεματικό πεδίο
3. Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου
4. Ομάδα-στόχο
5. Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και όρους συμμετοχής
6. Συνολική διάρκεια
7. Μέθοδο υλοποίησης (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, μεικτή) και διαδικασίες παρακολούθησης
8. Σκοπό
9. Εκπαιδευτικούς στόχους (γνωστικές δεξιότητες, ψυχοκινητικές δεξιότητες, συμπεριφορές)
10. Διδακτικές ενότητες και διάρκεια αυτών
11.Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων (θεωρία/πρακτική, υποενότητες, μαθησιακά
αποτελέσματα)
12. Τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευομένων
13. Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό
14.Τύπο χορηγούμενου πιστοποιητικού, πιστωτικές μονάδες
15. Ιδιότητες και προσόντα εκπαιδευτών
16. Κόστος συμμετοχής (χρόνο και τρόπο καταβολής τελών)
17.Ανώτατο αριθμό εκπαιδευομένων
18.Τον προσδιορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος και των επαγγελματικών αποτελεσμάτων (μικροδιαπιστευτήρια-microcredentials) ή τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων (ECTS), που αποκτούνται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ή κάθε επιμέρους
ενότητας του προγράμματος, εάν διαρθρώνεται σε ενότητες
19. Εκτιμώμενο προϋπολογισμό του προγράμματος
20. Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του προγράμματος
21.Στοιχεία επικοινωνίας
22. Συνεργαζόμενους φορείς (εφόσον υπάρχουν) και σχέδιο σχετικού συμφωνητικού. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι υποβάλλουν μαζί με την πρόταση τεχνοοικονομική έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι κατηγορίες δαπανών, π.χ. ενοίκια, εξοπλισμός, αμοιβές εκπαιδευτών, αμοιβές υποστηρικτικού προσωπικού, καθώς και ο αναμενόμενος αριθμός των εκπαιδευομένων.

6.2 Έγκριση, Υλοποίηση και Αξιολόγηση προγραμμάτων 
1. Με απόφαση του Συμβούλιου του ΚΕΔΙΒΙΜ εγκρίνεται η υλοποίηση των προγραμμάτων και αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για την εισήγησή του, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: α. πληρότητα της υποβληθείσας πρότασης, β. η επιστημονική συνάφεια των Επιστημονικών Υπευθύνων και η εκπαιδευτική πληρότητα των σχεδίων των προγραμμάτων σπουδών, γ. η συνάρτηση με την αποστολή και το κύρος του Πανεπιστημίου και δ. η βιωσιμότητα και σκοπιμότητα του προγράμματος. 
2. Μετά την υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων εντύπων, ο Διευθυντής του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ελέγχει την πρόταση, και εάν είναι πλήρης, την αποστέλλει στην Γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ώστε να εξεταστεί από το Συμβούλιο στην επόμενη Συνεδρίαση. Σε περίπτωση που η πρόταση δεν είναι πλήρης, ο Διευθυντής ενημερώνει τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο. Για την αξιολόγηση της πρότασης από το Συμβούλιο, μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή ειδικών επιστημόνων. Στη φάση αυτή μπορεί να ζητηθούν τροποποιήσεις.
3. Με απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εγκρίνεται η υλοποίηση των προγραμμάτων, ο Ακαδημαϊκός και Επιστημονικός Υπεύθυνος και τα βασικά στοιχεία τους. Η απόφαση έγκρισης αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
4. Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις-διορθώσεις σε μία πρόταση όπως επίσης να απορρίψει μια πρόταση, εφόσον κρίνει ότι δεν ικανοποιούνται τα ως άνω κριτήρια. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης το Συμβούλιο έχει επίσης τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε ειδικούς για την οριστική διαμόρφωση της κρίσης του. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, η απόφαση του Συμβουλίου κοινοποιείται στην Επιτροπή Ερευνών για τις σχετικές ενέργειες της αρμοδιότητάς της. Όλα τα εγκεκριμένα προγράμματα δημοσιοποιούνται στην ενιαία πύλη (portal) του Κέντρου, η  οποία θα διασυνδέεται λειτουργικά με το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
5. Κάθε εκπαιδευτικό ή επιμορφωτικό πρόγραμμα, καθώς και τα βασικά στοιχεία αυτού αναρτώνται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., μετά από την έγκρισή του. Με επιμέλεια του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σε εξαμηνιαία βάση, κατάλογος των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που προσφέρονται μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
6. Η οικονομική διαχείριση των εσόδων κάθε επιμορφωτικού προγράμματος πραγματοποιείται μέσω έργου/προγράμματος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). Σε ένα (1) έργο/πρόγραμμα του Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να πραγματοποιείται η οικονομική διαχείριση ενός (1) ή περισσοτέρων επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
7. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου του Κέντρου, να συμμετέχει σε προσκλήσεις που επισπεύδονται από φορείς της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και απευθύνονται προς τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Μητρώου Φορέων Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η οικονομική διαχείριση των πόρων πάσης φύσεως συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων κατάρτισης και διά βίου μάθησης πραγματοποιείται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος για τα ιδρυματικά έργα/προγράμματα ορίζεται ο Πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου. Τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους όρους που καθορίζονται στην πρόσκληση κάθε συγχρηματοδοτούμενης δράσης συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και διά βίου μάθησης, τόσο ως προς τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, όσο και ως προς την υλοποίηση των δράσεων. Ειδικώς για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα για τα οποία τίθενται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις στην πρόσκληση του εκάστοτε φορέα για τον ορισμό του Επιστημονικού Υπευθύνου των έργων/προγραμμάτων, το Συμβούλιο του Κέντρου ορίζει Επιστημονικό Υπεύθυνο σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
8. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου του Κέντρου να προτείνει την έναρξη επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τομείς αιχμής όπου εμπεριστατωμένα υπάρχει έντονο επαγγελματικό ενδιαφέρον. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση.
9. Εφόσον εγκριθεί ένα πρόγραμμα, οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι οφείλουν να διασφαλίζουν τους όρους εφαρμογής του προγράμματος, όπως περιγράφονται στην εγκριθείσα πρόταση. Να διατηρούν αρχείο με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως το πρόγραμμα σπουδών, τις αιτήσεις συμμετοχής, τα πρακτικά επιλογής και τα τεκμήρια αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, κατάλογο των εκπαιδευομένων -ανά κύκλο προγράμματος- οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς, παρουσιολόγια ή ηλεκτρονικά αρχεία σε περίπτωση εξ αποστάσεως προγραμμάτων, ωρολόγιο πρόγραμμα και κατάλογο εκπαιδευτών όπου απαιτείται, εκπαιδευτικό υλικό.

10. Με την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος ο Επιστημονικός Υπεύθυνος διαβιβάζει στη
Γραμματεία του Κέντρου τα εξής στοιχεία για όσους ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα:
• Κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευόμενων και τον τίτλο του προγράμματος που
παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς.
• Βεβαίωση ότι το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του, καθώς και την προβλεπόμενη έκθεση υλοποίησης ανά κύκλο. 
• Βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι οικονομικές απαιτήσεις που αφορούν την εκπαίδευση των παραπάνω εκπαιδευόμενων, έχοντας τις οικονομικές αναφορές από τον Ειδικό Λογαριασμό.
• Τα Πιστοποιητικά ή τις Βεβαιώσεις που θα χορηγηθούν σε κάθε εκπαιδευόμενο προς υπογραφή. Η υπογραφή των Πιστοποιητικών ή των Βεβαιώσεων γίνεται μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών από την Γραμματεία και αυτά αποστέλλονται στους Επιστημονικούς Υπευθύνους οι οποίοι μεριμνούν για την αποστολή τους στους δικαιούχους.

6.3 Διαδικασίες και Διασφάλιση ποιότητας υλοποίησης των προγραμμάτων
Διαδικασίες επιλογής εκπαιδευτών:
Στην εγκεκριμένη πρόταση κάθε προγράμματος περιγράφονται οι ιδιότητες, τα προσόντα και οι ειδικότητες των εκπαιδευτών ανά θεματικό πεδίο π.χ. Καθηγητές Πανεπιστημίου, έμπειροι επιστήμονες και επαγγελματίες, μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, καθώς και τους αφυπηρετήσαντες καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου η ανάθεση του εκπαιδευτικού έργου γίνεται με εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου. Για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ άλλων Πανεπιστημίων, καθώς και για διακεκριμένους διανοητές, καλλιτέχνες και επιστήμονες, απαιτείται πέρα από την εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου σύναψη σύμβασης με τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου. Για εξωτερικούς εκπαιδευτές απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης και η ένταξη τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στις περιπτώσεις όπου στο Μητρώο δεν υπάρχει διδακτικό προσωπικό με τα απαιτούμενα προσόντα όπως ορίζονται στην πρόταση του Επιστημονικού  Υπεύθυνου, απαιτείται δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Προδιαγραφές και Ποιότητα Εκπαιδευτικού υλικού: Το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, να καλύπτει όλες τις θεματικές ενότητες κάθε προγράμματος, να είναι απαλλαγμένο από πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή να έχει εξασφαλιστεί νομίμως η χρήση του, να έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κάθε προγράμματος, να αρθρώνεται σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος και να περιέχει ερωτήσεις ασκήσειςπροβλήματα- εργασίες κατανόησης της ύλης ή/και αυτό-αξιολόγησης. 

Διαδικασίες παρακολούθησης των προγραμμάτων: Κατά την υλοποίηση δια ζώσης διδασκαλίας τηρούνται παρουσιολόγια εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών βάσει του ωρολογίου προγράμματος. Στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η μέθοδος υλοποίησης είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να διασφαλίζει την κατανόηση/εμπέδωση των διδακτικών ενοτήτων καθώς και τον τρόπο ελέγχου της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης της επίδοσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 
Αξιολόγηση προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους: Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος η αξιολόγηση γίνεται από τους εκπαιδευόμενους με βάση ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης. Τα δεδομένα αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας και αξιοποιούνται στο πλαίσιο των αρχών διασφάλισης ποιότητας της ΕΘ.Α.Α.Ε. και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έκθεση υλοποίησης προγράμματος ανά κύκλο: Η Έκθεση Υλοποίησης κάθε προγράμματος υποβάλλεται στο Συμβούλιο ανά κύκλο και βασίζεται στα στοιχεία υλοποίησης του προγράμματος, στα ερωτηματολόγια των εκπαιδευομένων και στα επιτευχθέντα αποτελέσματα.

6.4 Θεματικά Πεδία
Το Κέντρο υλοποιεί προγράμματα που αφορούν στα εξής θεματικά πεδία: 1. Λογοτεχνία
(Μεσαιωνική, Νεότερη, Σύγχρονη)
2. Φιλοσοφία/Επιστημολογία
3. Αρχαιογνωσία (Κλασική Φιλολογία, Αρχαία Ιστορία, Αρχαιολογία)
4. Ιστορία/Κοινωνιολογία/Πολιτικές Επιστήμες
5. Ανθρωπολογία/ Εθνογραφία
6. Θεολογία /Θρησκειολογία
7. Γλωσσολογία/ Γλώσσες/ Μετάφραση/ Διερμηνεία
8. Θεσμοί και Επιστήμη του Δικαίου
9. Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
10. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών/Marketing
11. Οικονομία/Λογιστική
12. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
13. Τουρισμός / Ναυτιλία
14.Διαχείριση Τουριστικού Πλούτου
15. Πολιτισμός και Διαχείριση/Διατήρηση Πολιτιστικών Αγαθών
16.Πληροφορική & Επιστήμες της Πληροφόρησης
17.ΜΜΕ & Επικοινωνία
18. Αγροδιατροφικός τομέας/Τεχνολογία Τροφίμων/Διατροφολογία
19.Γεωπονικές Επιστήμες/Πρωτογενής παραγωγή (γεωργία, κτηνοτροφία, υδατοκαλλιέργειες, μελισσοκομία, βιολογική παραγωγή, θερμοκηπιακές καλλιέργειες, φυτοπροστασία, διαχείριση εδαφοϋδατικών πόρων, αγροοικονομία κλπ.)
20. Βιώσιμη Ανάπτυξη & Περιβάλλον
21. Εφαρμοσμένες Περιβαλλοντικές Επιστήμες
22. Τεχνολογίες και Μηχανική Περιβάλλοντος
23. Παραστατικές Τέχνες (Θέατρο, Χορός)
24. Μουσικές Τέχνες και Επιστήμες
25. Κινηματογράφος
26. Ψηφιακές Τέχνες
27. Εικαστικές τέχνες
28. Αρχειονομία
29. Βιβλιοθηκονομία
30. Μουσειολογία
31. Αρχιτεκτονική/ Χωροταξία/Πολεοδομία
32. Επαγγελματική Τεχνική Εκπαίδευση
33. Δια Βίου Συμβουλευτική
34. Ψυχολογία/Προσωπική Ανάπτυξη
35. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός

6.5 Συνεργασίες με τρίτους 
Το Κέντρο μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες και συμπράξεις με αναγνωρισμένους φορείς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, οι οποίες συνάδουν με το κύρος και την αποστολή του Πανεπιστημίου. Τα σχέδια των προγραμματικών συμφωνιών-συμπράξεων ή συνεργασιών κατατίθενται στο Συμβούλιο και περιλαμβάνουν τους τομείς και τον τρόπο συνεργασίας κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η διανοητική ιδιοκτησία του Ιδρύματος και να προκύπτει ότι η σχετική συμφωνία είναι επ’ ωφελεία του. Μετά την έγκρισή τους από το Συμβούλιο τα σχέδια διαβιβάζονται προς την Επιτροπή Ερευνών ή/και τη Σύγκλητο, όπου απαιτείται. Ομοίως αντιμετωπίζονται και οι συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, μελετών, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές κατατίθεται σχέδιο συμφωνητικού μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και των τρίτων φορέων, στο οποίο περιγράφονται τα αντικείμενα, οι ρόλοι και οι οικονομικοί όροι της συνεργασίας και το οποίο, εφόσον εγκριθεί, προωθείται στην Επιτροπή Ερευνών προς έλεγχο και υπογραφή.

6.6 Πιστοποίηση Προσόντων 
Το Συμβούλιο του Κέντρου είναι αρμόδιο για την πολιτική που εφαρμόζεται σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες υφίσταται η δυνατότητα, από αρμόδιους εθνικούς ή διεθνείς φορείς, πιστοποίησης των προσόντων για όσους ολοκλήρωσαν επιτυχώς συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου. Επίσης, οποιαδήποτε αίτηση προς οργανισμό πιστοποίησης γίνεται δια μέσου του Κέντρου και έπειτα από έγκριση σχετικών αιτημάτων των Επιστημονικών Υπευθύνων από το Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 8.
Τύποι πιστοποιητικών 
Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός προγράμματος οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού που βεβαιώνει την ολοκλήρωσή του. Η δομή των πιστοποιητικών είναι συγκεκριμένη για κάθε είδους πρόγραμμα, δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή μεικτό, και φέρει την υπογραφή του Προέδρου του Κέντρου και θα ακολουθεί τις διαδικασίες που ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο για τη δια βίου μάθηση. Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις βραχυχρόνιων σεμιναρίων τα οποία δεν οδηγούν σε απονομή πιστοποιητικού επιμόρφωσης, μπορεί να χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης η οποία υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου. Σύμφωνα με τους όρους του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, βεβαίωση παρακολούθησης μπορεί να χορηγείται και στις περιπτώσεις εκείνες όπου κάποιος παρακολούθησε αλλά δεν ολοκλήρωσε το σύνολο του προγράμματος. Σε περίπτωση συνεργασίας με άλλους φορείς τα παρακάτω υποδείγματα μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απονέμει ενδεικτικά τα εξής πιστοποιητικά, στα οποία αναφέρεται και η μέθοδος υλοποίησης του προγράμματος:
1. Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
2. Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
3. Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
4.Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Τα υποδείγματα των πιστοποιητικών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου αποτελούν προσάρτημα του παρόντος Κανονισμού.

Ενημέρωση: 04-03-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας