ΑΓΓΛΙΚΑ
Ιστορικό

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 47268/Ζ1 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1149/29-03-2018 τεύχος Β.) στο πλαίσιο του Νόμου 4485/4-8-2017, ο οποίος προβλέπει ως βασική αποστολή των ΑΕΙ την συμβολή τους στην «στη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια».

Σύμφωνα με το ανωτέρω πλαίσιο Νόμο στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ι.Π. πραγματοποιούνται προγράμματα με στόχο την οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή προγραμμάτων επιμόρφωσης, μη τυπικής μάθησης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επανειδίκευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και εν γένει προγραμμάτων διά βίου μάθησης προς τους φοιτητές και αποφοίτους των Α.Ε.Ι., αλλά και τον γενικό πληθυσμό καθώς και την ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων με βάση τη διδακτική στόχων και την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Ενημέρωση: 05-07-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας