Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Ιστορικό

Ο Νόμος 4485/4-8-2017 προβλέπει ότι μία από τις βασικές αποστολές των ΑΕΙ είναι «να συμβάλλουν στη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια» και για το σκοπό αυτό δίνει τη δυνατότητα ίδρυσης στα Πανεπιστήμια Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης.

Σύμφωνα με το ως άνω θεσμικό πλαίσιο, με την υπ’ αριθμ. 47268/Ζ1 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ιδρύθηκε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1149/29-03-2018 τεύχος Β. Με την απόφαση της 13ης/07-02-2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου συγκροτήθηκε το Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ενώ με το ΦΕΚ 1186/09-04-2019 εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του και με το ΦΕΚ 2499/18-04-2023 εγκρίθηκε ο Νέος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου.

Ενημέρωση: 25-04-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας