ΑΓΓΛΙΚΑ
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

1. Εισαγωγή

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου συγκροτήθηκε σύμφωνα με την από 29/11/2017 απόφαση της Συγκλήτου  του Ιδρύματος ως Ανεξάρτητη Μονάδα του Πανεπιστημίου με βάση το εθνικό και  ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση. Η Υπουργική απόφαση ίδρυσης  του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Β’, με αριθμ.  1149 και ημερομηνία 29 Μαρτίου του 2018 (ΦΕΚ 1149/29.03.2018, τ.Β’).

Κάθε δράση του Πανεπιστημίου και των μελών του, η οποία αφορά στην επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει στη Δια Βίου Μάθηση πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου και  διέπεται από τους κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο, η Σύγκλητος και ο παρών  Κανονισμός Λειτουργίας. Το Κέντρο μπορεί να οργανώνει και να πραγματοποιεί  προγράμματα σπουδών μη τυπικής εκπαίδευσης, τα οποία οδηγούν στην απονομή  αντίστοιχων πιστοποιητικών, καθώς και κάθε μορφής έργο το οποίο σχετίζεται με τη Δια  Βίου Μάθηση.

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας καθορίζει τους σκοπούς, τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, όπου αυτές δεν προβλέπονται από τον νόμο, τη διάρθρωση του  Κέντρου, τις διαδικασίες υποβολής και έγκρισης προγραμμάτων και έργων, τη μέθοδο  αξιολόγησης, τις υποδομές και τους πόρους του Κέντρου, καθώς και ειδικότερα θέματα  που αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων και τις συνεργασίες με τρίτους φορείς.  Ο Κανονισμός λειτουργεί συμπληρωματικά με τις ισχύουσες διαδικασίες οικονομικής  και διοικητικής διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 229 του Ν. 4957/2022.

2. Σκοπός του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
Οι βασικοί άξονες δράσεις του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι οι κάτωθι:
1.Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και εν γένει Δια Βίου Μάθησης, καθώς και Επιμορφωτικών σεμιναρίων.
Η δραστηριότητα αυτή αφορά σε προγράμματα:
α) Επιμόρφωσης και κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων,
β) Επικαιροποίησης και εμβάθυνσης των γνώσεων των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης τους,
γ) Διεύρυνσης των γνώσεων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετικής της δικής τους επιστήμης αντικείμενα, κυρίως διεπιστημονικού ενδιαφέροντος,
δ) Επιμόρφωσης του γενικού πληθυσμού ενηλίκων και
ε) Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

2. Ανάπτυξη Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά:
α) Στην ανάπτυξη υποδομών, διαδικασιών και μεθόδων αξιολόγησης για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση,
β) Στην ανάπτυξη προγραμμάτων και εξειδικεύσεων που παρουσιάζουν ζήτηση από τους  επαγγελματίες, τους πολίτες και τον χώρο των επιχειρήσεων,
γ) Στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς στον τομέα της παροχής προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης.
δ) στην οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή προγραμμάτων με τη μορφή χειμερινών και θερινών σχολείων.

3. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.
Το Κέντρο μπορεί να αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στα  προγράμματα που υλοποιεί. Επίσης, μπορεί να διαθέτει ή να εκπονεί πρότυπο υλικό για  τρίτους φορείς μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.

4. Σύναψη Προγραμματικών Συμφωνιών με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικούς και Επαγγελματικούς φορείς, Κοινωφελή Ιδρύματα καθώς και άλλους  Δημόσιους και μη Κρατικούς φορείς.

Οι Συμφωνίες αυτές ενδεικτικά μπορούν να αφορούν:
α) Μελέτες διάγνωσης αναγκών σχετικά με την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων,
β) Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γ) Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού,
δ) Υποστήριξη δομών και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού  προσανατολισμού,
ε) Διαπολιτισμική εκπαίδευση και υποστήριξη προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.

5. Συμμετοχή σε Δράσεις Επιμόρφωσης Προσωπικού Επιχειρήσεων και Διαρθρωτικής Προσαρμογής.
Αφορά δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των εργαζομένων  επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων οι οποίες εφαρμόζουν επιχειρηματικά σχέδια αναδιάρθρωσης.

6. Δράσεις Υποστήριξης για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας. Συμβουλευτική υποστήριξη, εκπόνηση μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων και επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.
7. Πιστοποίηση Προσόντων. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης προσόντων των εκροών της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

3. Όργανα Διοίκησης και Αρμοδιότητες – Δομή

3.1 Όργανα Διοίκησης
Όργανα Διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου είναι: 
α. Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
β. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

3.2 Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου, και αποτελείται από:
α. τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 
β. τα μέλη του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,
γ. Τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3.3 Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι ο Αντιπρύτανης του Ιονίου 
Πανεπιστημίου στον οποίο έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη και έγκριση της Συγκλήτου. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου ορίζονται στο άρθρο 116 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).

3.4. Τα μέλη του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι ένας εκπρόσωπος από κάθε Σχολή του Ιδρύματος ως τακτικό μέλος και ένας ως αναπληρωματικό μέλος, τα οποία ορίζονται από τη Σύγκλητο, μετά από σχετική πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ορίζονται στο άρθρο 115 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).

3.5. Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου. Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 117 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).

3.6. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι τριετής. Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ενημερώνεται για τη λειτουργία του Κέντρου, να εισηγείται την έγκριση των προγραμμάτων που υποβάλλονται από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους, ελέγχοντας την συνάφεια των προγραμμάτων με τις ενότητες γνωστικών πεδίων και να διασφαλίζει την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου πραγματοποιούνται ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου στα μέλη του Συμβουλίου και απαιτείται πλειοψηφία των μελών για τη λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των προγραμμάτων του Κέντρου ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του και έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και, συμπληρωματικά, στον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. Η σχετική απόφαση αποστέλλεται προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο και κοινοποιείται στην Επιτροπή Ερευνών μετά την έγκριση της. Η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί μετά την άπρακτη πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών.
Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι των προγραμμάτων του Κέντρου ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου και έχουν αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Κανονισμό και συμπληρωματικά στον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος δύναται να ταυτίζεται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, σύμφωνα με το άρθ. 118, παρ.1. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στην Επιτροπή Ερευνών μετά την έγκρισή της. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν τα έργα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που τους έχουν ανατεθεί.
• Υποβάλλουν προς έγκριση στο Συμβούλιο του Κέντρου προτάσεις για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προτίθενται να υλοποιήσουν. Η πρόταση περιλαμβάνει το μοντέλο εκπαίδευσης (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, μεικτή), γλώσσα υλοποίησης (Ελληνική, Αγγλική), Οδηγό Σπουδών, διαδικασία επιλογής των εκπαιδευομένων και αναλυτική μελέτη σκοπιμότητας (συνάφεια με το αντικείμενο, οργανωτικές λεπτομέρειες, προϋπολογισμό, ύψος των τελών κ.λπ.).
• Επιλέγουν το απαραίτητο (επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό) προσωπικό για την υλοποίηση του έργου ή του εκπαιδευτικού προγράμματος.
• Πιστοποιούν την άρτια διεξαγωγή των έργων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα οποία είναι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι.
• Υπογράφουν, ως επιστημονικοί υπεύθυνοι έργου, τις συμβάσεις και τις εντολές πληρωμής του απαραίτητου προσωπικού, καθώς και τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών οι οποίες συνάπτονται για τις ανάγκες του έργου τους.
• Προτείνουν τις διαδικασίες επιλογής των εκπαιδευομένων.

4. Γραμματεία και Γραφείο Υποστήριξης Γραμματεία- Διοικητική Υποστήριξη
Η Γραμματεία παρέχει υποστήριξη στις διαδικασίες ένταξης και υλοποίησης των  εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων έργων του Κέντρου. Συνεργάζεται με τους  Επιστημονικούς Υπευθύνους για θέματα που σχετίζονται με τα αντικείμενα και τις  διαδικασίες του Κέντρου. Τηρεί αρχείο με τα υλοποιούμενα προγράμματα, τα  χορηγούμενα πιστοποιητικά, τα πρότυπα υποδείγματα εγγράφων, το μητρώο  εκπαιδευτών κ.λπ. Είναι υπεύθυνη για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις  δραστηριότητες του Κέντρου, καθώς και την επικοινωνία με νομικά και φυσικά πρόσωπα  και υποστηρίζει τις δράσεις δημοσιότητας και προβολής του. Συνεπικουρεί το Συμβούλιο  στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής κοινότητας για τη  συμμετοχή της στις δραστηριότητες του Κέντρου με προτάσεις και εκπαιδευτικά  προγράμματα. Αναλαμβάνει τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του  Συμβουλίου και γενικά επικουρεί τον Πρόεδρο και τον Διευθυντή του Κέντρου στην  άσκηση των καθηκόντων τους. Ο Υπεύθυνος της Γραμματείας δύναται να είναι υπάλληλος του Πανεπιστημίου ή εξωτερικός συνεργάτης με σύμβαση εργασίας ή σύμβαση ανάθεσης έργου, που επιλέγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε.

Γραφείο Διαδικασιών και Διασφάλισης Ποιότητας

Το Γραφείο υποστηρίζει την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Συμβάλλει στη διαμόρφωση ενιαίων ερωτηματολογίων αξιολόγησης και γενικότερα στην αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του Κέντρου. Συνεπικουρεί τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης απολογισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και εν γένει των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου. Έχει την ευθύνη της πιστοποίησης των διαδικασιών του Κέντρου κατά ISO, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου.

Γραφείο Υποστήριξης Ηλεκτρονικής Μάθησης και Ψηφιακής Τεχνολογίας
Το Γραφείο υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής τάξης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται από όλα τα προγράμματα που εκτελεί το Κέντρο. Εξασφαλίζει την εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και λειτουργία πλατφόρμας για τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα. Υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, την ανάπτυξη και διαχείριση των βάσεων δεδομένων και εν γένει των Πληροφοριακών Συστημάτων του Κέντρου. Αναπτύσσει, υποστηρίζει και συντηρεί την κεντρική ιστοσελίδα, η οποία λειτουργεί και ως πύλη προκειμένου να μπορεί να γίνει αναδρομολόγηση στην εκάστοτε ειδική ιστοσελίδα κάθε προγράμματος. Η τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού ο οποίος χρησιμοποιείται στο Κέντρο αποτελεί επίσης μέρος των αρμοδιοτήτων του Γραφείου.

5. Υλοποίηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης

5.1. Τύποι και Μέθοδος Υλοποίησης Προγραμμάτων
Τα προγράμματα του Κέντρου μπορούν να υλοποιούνται είτε δια ζώσης είτε εξ 
αποστάσεως είτε με συνδυασμό των ανωτέρω. Συγκεκριμένα:

Δια Ζώσης Εκπαίδευση: Τα προγράμματα μπορούν να υλοποιούνται δια ζώσης είτε σε ίδιες δομές του Πανεπιστημίου είτε σε ενοικιαζόμενες. Στις δομές θα πρέπει να υπάρχει  όλος ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός που απαιτείται για την εύρυθμη  υλοποίηση των προγραμμάτων και να εξασφαλίζονται οι όροι προσβασιμότητας,  ασφάλειας και υγιεινής. Ο εξοπλισμός αυτός τελεί υπό την ευθύνη του επιστημονικού  υπεύθυνου εκάστου προγράμματος, οι συντελεστές του οποίου οφείλουν να μεριμνούν  για την καλή λειτουργία του κατά τη διάρκεια και κατά τη λήξη του προγράμματος. Η  δια ζώσης εκπαίδευση πρέπει να διασφαλίζει την αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και  εκπαιδευομένων. Η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών πραγματοποιείται με  δομημένο πρόγραμμα σπουδών, σε συγκεκριμένο χώρο με σαφή διάρκεια και ωρολόγιο πρόγραμμα.

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Η υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται αμιγώς με τη χρήση Μεθόδων και Τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και Ψηφιακής Μάθησης. Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιείται ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή και  κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης των εκπαιδευομένων. Ο  τύπος αυτός της εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν  υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής  εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες τις εξατομικευμένης μάθησης. Η εξ αποστάσεως  εκπαίδευση μπορεί να έχει σύγχρονη ή ασύγχρονη μορφή προσαρμοσμένη κατάλληλα  στις απαιτήσεις κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Εξασφαλίζεται η εξοικείωση των  εκπαιδευομένων με τα σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης. Η  υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών πραγματοποιείται με δομημένο πρόγραμμα  σπουδών, με σαφή διάρκεια και διαδικασίες αξιολόγησης της επίδοσης των  εκπαιδευόμενων.

Μεικτή Εκπαίδευση: Τα προγράμματα μεικτής εκπαίδευσης υλοποιούνται με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, το εκπαιδευτικό υλικό  και ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και  στις δυο μορφές μάθησης και χρησιμοποιείται ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης. Εξασφαλίζεται η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα σύγχρονα και  ασύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης. Διασφαλίζεται η αλληλεπίδραση των  εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών. Για τα μαθήματα που θα γίνονται δια ζώσης  καθώς και για τα μαθήματα που θα γίνονται εξ αποστάσεως ισχύουν αντιστοίχως τα  αναφερόμενα στις δύο προηγούμενες παραγράφους.

5.2 Γλώσσα Υλοποίησης Προγραμμάτων

Η γλώσσα στην οποία υλοποιούνται κατά κανόνα τα προγράμματα (εκπαιδευτικό υλικό, επικοινωνία με εκπαιδευόμενους κ.λπ.) είναι η Ελληνική. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό  υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις κ.λπ.) αναπτύσσεται στην Ελληνική. Εκπαιδευτικό  υλικό στην Αγγλική γλώσσα είναι δυνατό να διατίθεται όπου αυτό κρίνεται εφικτό και  αναγκαίο. Δύναται να υλοποιούνται προγράμματα αμιγώς στην Αγγλική ή και σε άλλη  γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται η γλώσσα υλοποίησης στην  περιγραφή κάθε προγράμματος, καθώς και στα απαραίτητα προσόντα κάθε υποψήφιου  εκπαιδευόμενου καθώς και των εκπαιδευτών.

5.3 Οδηγός Σπουδών

Για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το Κέντρο, συντάσσεται από τον 
Επιστημονικό Υπεύθυνο Οδηγός Σπουδών, ο οποίος είναι προσβάσιμος από την ιστοσελίδα του Κέντρου. Στον Οδηγό Σπουδών περιγράφονται, ο σκοπός του  προγράμματος, οι όροι συμμετοχής και παρακολούθησης, η εκπαιδευτική διαδικασία, οι  υποχρεώσεις των εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, καθώς και τα τέλη εκπαίδευσης.  Αναφέρεται ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται στους συμμετέχοντες μετά την  επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος και σύμφωνα με τις  διαδικασίες αξιολόγησης της επίδοσής του κάθε προγράμματος. Αναλύονται οι  εκπαιδευτικοί στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι διδακτικές ενότητες, η  διάρκεια αυτών και οι πιστωτικές μονάδες, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Σύστημα  ECTS. Τέλος, αναφέρονται οι συνεργαζόμενοι φορείς, όπου υπάρχουν.

6. Διαδικασία Υποβολής και Έγκρισης Προγράμματος

6.1 Διαδικασία Υποβολής Προγράμματος
Η ένταξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου προϋποθέτει την υποβολή σχετικής πρότασης-αίτησης και την έγκριση της από το Συμβούλιο.
Η υποβολή πρότασης προς έγκριση από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο στο συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ έχει συγκεκριμένη δομή και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής  φόρμας, η οποία θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Κέντρου και περιλαμβάνει:
1. Τίτλο προγράμματος
2. Θεματικό πεδίο
3. Στοιχεία Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου
4. Ομάδα-στόχο
5. Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και όρους συμμετοχής
6. Συνολική διάρκεια
7. Μέθοδο υλοποίησης (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, μεικτή) και διαδικασίες παρακολούθησης
8. Σκοπό
9. Εκπαιδευτικούς στόχους (γνωστικές δεξιότητες, ψυχοκινητικές δεξιότητες,  συμπεριφορές)
10. Διδακτικές ενότητες και διάρκεια αυτών
11. Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων (θεωρία/πρακτική, υποενότητες, μαθησιακά αποτελέσματα)
12. Τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευομένων
13. Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό
14. Τύπο χορηγούμενου πιστοποιητικού, πιστωτικές μονάδες
15. Ιδιότητες και προσόντα εκπαιδευτών
16. Κόστος συμμετοχής (χρόνο και τρόπο καταβολής τελών)
17. Ανώτατο αριθμό εκπαιδευομένων
18. Τον προσδιορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος και των επαγγελματικών αποτελεσμάτων (μικροδιαπιστευτήρια-microcredentials) ή τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων (ECTS), που αποκτούνται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ή κάθε επιμέρους ενότητας του προγράμματος, εάν διαρθρώνεται σε ενότητες
19. Εκτιμώμενο προϋπολογισμό του προγράμματος
20. Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του προγράμματος
21. Στοιχεία επικοινωνίας
22. Συνεργαζόμενους φορείς (εφόσον υπάρχουν) και σχέδιο σχετικού συμφωνητικού.
Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι υποβάλλουν μαζί με την πρόταση τεχνοοικονομική έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι κατηγορίες δαπανών, π.χ. ενοίκια, εξοπλισμός, αμοιβές εκπαιδευτών, αμοιβές υποστηρικτικού προσωπικού, καθώς και ο αναμενόμενος αριθμός των εκπαιδευομένων.

6.2 Έγκριση, Υλοποίηση και Αξιολόγηση προγραμμάτων
1. Με απόφαση του Συμβούλιου του ΚΕΔΙΒΙΜ εγκρίνεται η υλοποίηση των προγραμμάτων και αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για την εισήγησή του, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
α. πληρότητα της υποβληθείσας πρότασης,
β. η επιστημονική συνάφεια των Επιστημονικών Υπευθύνων και η εκπαιδευτική 
πληρότητα των σχεδίων των προγραμμάτων σπουδών,
γ. η συνάρτηση με την αποστολή και το κύρος του Πανεπιστημίου και 
δ. η βιωσιμότητα και σκοπιμότητα του προγράμματος.
2. Μετά την υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων εντύπων, ο Διευθυντής του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ελέγχει την πρόταση, και εάν είναι πλήρης, την αποστέλλει στην Γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ώστε να εξεταστεί από το Συμβούλιο στην επόμενη Συνεδρίαση. Σε περίπτωση που η πρόταση δεν είναι πλήρης, ο Διευθυντής ενημερώνει τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο. Για την αξιολόγηση της πρότασης από το Συμβούλιο, μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή ειδικών επιστημόνων. Στη φάση αυτή μπορεί να ζητηθούν τροποποιήσεις.
3. Με απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εγκρίνεται η υλοποίηση των προγραμμάτων, ο Ακαδημαϊκός και Επιστημονικός Υπεύθυνος και τα βασικά στοιχεία τους. Η απόφαση έγκρισης αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
4. Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις-διορθώσεις σε μία πρόταση όπως επίσης να απορρίψει μια πρόταση, εφόσον κρίνει ότι δεν ικανοποιούνται τα ως άνω κριτήρια. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης το Συμβούλιο έχει επίσης τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε ειδικούς για την οριστική διαμόρφωση της κρίσης του. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, η απόφαση του Συμβουλίου κοινοποιείται στην Επιτροπή Ερευνών για τις σχετικές ενέργειες της αρμοδιότητάς της. Όλα τα εγκεκριμένα προγράμματα δημοσιοποιούνται στην ενιαία πύλη (portal) του Κέντρου, η οποία θα διασυνδέεται λειτουργικά με το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
5. Κάθε εκπαιδευτικό ή επιμορφωτικό πρόγραμμα, καθώς και τα βασικά στοιχεία αυτού αναρτώνται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., μετά από την έγκρισή του. Με επιμέλεια του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευση (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σε εξαμηνιαία βάση, κατάλογος των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που προσφέρονται μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
6. Η οικονομική διαχείριση των εσόδων κάθε επιμορφωτικού προγράμματος πραγματοποιείται μέσω έργου/προγράμματος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). Σε ένα (1) έργο/πρόγραμμα του Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να πραγματοποιείται η οικονομική διαχείριση ενός (1) ή περισσοτέρων επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
7. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου του Κέντρου, να συμμετέχει σε προσκλήσεις που επισπεύδονται από φορείς της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και απευθύνονται προς τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Μητρώου Φορέων Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η οικονομική διαχείριση των πόρων πάσης φύσεως συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων κατάρτισης και διά βίου μάθησης πραγματοποιείται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος για τα ιδρυματικά έργα/προγράμματα ορίζεται ο Πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου. Τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους όρους που καθορίζονται στην πρόσκληση κάθε συγχρηματοδοτούμενης δράσης συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και διά βίου μάθησης, τόσο ως προς τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, όσο και ως προς την υλοποίηση των δράσεων. Ειδικώς για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα για τα οποία τίθενται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις στην πρόσκληση του εκάστοτε φορέα για τον ορισμό του Επιστημονικού Υπευθύνου των έργων/προγραμμάτων, το Συμβούλιο του Κέντρου ορίζει Επιστημονικό Υπεύθυνο σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
8. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου του Κέντρου να προτείνει την έναρξη επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τομείς αιχμής όπου εμπεριστατωμένα υπάρχει έντονο επαγγελματικό ενδιαφέρον. Σε αυτή την  περίπτωση ακολουθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση.
9. Εφόσον εγκριθεί ένα πρόγραμμα, οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι οφείλουν να  διασφαλίζουν τους όρους εφαρμογής του προγράμματος, όπως περιγράφονται στην  εγκριθείσα πρόταση. Να διατηρούν αρχείο με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως το  πρόγραμμα σπουδών, τις αιτήσεις συμμετοχής, τα πρακτικά επιλογής και τα τεκμήρια  αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, κατάλογο των εκπαιδευομένων -ανά κύκλο  προγράμματος- οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς, παρουσιολόγια ή ηλεκτρονικά αρχεία  σε περίπτωση εξ αποστάσεως προγραμμάτων, ωρολόγιο πρόγραμμα και κατάλογο  εκπαιδευτών όπου απαιτείται, εκπαιδευτικό υλικό.
10. Με την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος ο Επιστημονικός Υπεύθυνος διαβιβάζει στη Γραμματεία του Κέντρου τα εξής στοιχεία για όσους ολοκλήρωσαν επιτυχώς το  πρόγραμμα:
• Κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευόμενων και τον τίτλο του προγράμματος που παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς.
• Βεβαίωση ότι το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του, καθώς και την προβλεπόμενη έκθεση υλοποίησης ανά κύκλο. 
• Βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι οικονομικές απαιτήσεις που αφορούν την εκπαίδευση των παραπάνω εκπαιδευόμενων, έχοντας τις οικονομικές αναφορές από τον Ειδικό Λογαριασμό. 
• Τα Πιστοποιητικά ή τις Βεβαιώσεις που θα χορηγηθούν σε κάθε εκπαιδευόμενο προς υπογραφή. Η υπογραφή των Πιστοποιητικών ή των Βεβαιώσεων γίνεται μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών από την Γραμματεία και αυτά αποστέλλονται στους Επιστημονικούς Υπευθύνους οι οποίοι μεριμνούν για την αποστολή τους στους δικαιούχους. 

6.3 Διαδικασίες και Διασφάλιση ποιότητας υλοποίησης των προγραμμάτων Διαδικασίες επιλογής εκπαιδευτών: Στην εγκεκριμένη πρόταση κάθε προγράμματος περιγράφονται οι ιδιότητες, τα προσόντα και οι ειδικότητες των εκπαιδευτών ανά θεματικό πεδίο π.χ. Καθηγητές Πανεπιστημίου, έμπειροι επιστήμονες και επαγγελματίες, μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, καθώς και τους αφυπηρετήσαντες καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου η ανάθεση του εκπαιδευτικού έργου γίνεται με εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου. Για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ άλλων Πανεπιστημίων, καθώς και για διακεκριμένους διανοητές, καλλιτέχνες και επιστήμονες, απαιτείται πέρα από την εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου σύναψη σύμβασης με τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου. Για εξωτερικούς εκπαιδευτές απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης και η ένταξη τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στις περιπτώσεις όπου στο Μητρώο δεν υπάρχει διδακτικό προσωπικό με τα απαιτούμενα προσόντα όπως ορίζονται στην πρόταση του Επιστημονικού Υπεύθυνου, απαιτείται δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Προδιαγραφές και Ποιότητα Εκπαιδευτικού υλικού: Το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, να καλύπτει όλες τις θεματικές ενότητες κάθε προγράμματος, να είναι απαλλαγμένο από πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή να έχει εξασφαλιστεί νομίμως η χρήση του, να έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κάθε προγράμματος, να αρθρώνεται σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος και να περιέχει ερωτήσεις ασκήσεις- προβλήματα-εργασίες κατανόησης της ύλης ή/και αυτό-αξιολόγησης.

Διαδικασίες παρακολούθησης των προγραμμάτων: Κατά την υλοποίηση δια ζώσης διδασκαλίας τηρούνται παρουσιολόγια εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών βάσει του ωρολογίου προγράμματος. Στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η μέθοδος υλοποίησης είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να διασφαλίζει την κατανόηση/εμπέδωση των διδακτικών ενοτήτων καθώς και τον τρόπο ελέγχου της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης της επίδοσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Αξιολόγηση προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους: Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος η αξιολόγηση γίνεται από τους εκπαιδευόμενους με βάση ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες και δείκτες αξιολόγησης. Τα δεδομένα αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας και αξιοποιούνται στο πλαίσιο των αρχών διασφάλισης ποιότητας της ΕΘ.Α.Α.Ε. και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Έκθεση υλοποίησης προγράμματος ανά κύκλο: Η Έκθεση Υλοποίησης κάθε προγράμματος υποβάλλεται στο Συμβούλιο ανά κύκλο και βασίζεται στα στοιχεία υλοποίησης του προγράμματος, στα ερωτηματολόγια των εκπαιδευομένων και στα επιτευχθέντα αποτελέσματα.

6.4 Θεματικά Πεδία
Το Κέντρο υλοποιεί προγράμματα που αφορούν στα εξής θεματικά πεδία:
1. Λογοτεχνία (Μεσαιωνική, Νεότερη, Σύγχρονη)
2. Φιλοσοφία/Επιστημολογία
3. Αρχαιογνωσία (Κλασική Φιλολογία, Αρχαία Ιστορία, Αρχαιολογία)
4. Ιστορία/Κοινωνιολογία/Πολιτικές Επιστήμες
5. Ανθρωπολογία/ Εθνογραφία
6. Θεολογία /Θρησκειολογία
7. Γλωσσολογία/ Γλώσσες/ Μετάφραση/ Διερμηνεία
8. Θεσμοί και Επιστήμη του Δικαίου
9. Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
10. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών/Marketing
11. Οικονομία/Λογιστική
12. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
13. Τουρισμός / Ναυτιλία
14. Διαχείριση Τουριστικού Πλούτου
15. Πολιτισμός και Διαχείριση/Διατήρηση Πολιτιστικών Αγαθών
16. Πληροφορική & Επιστήμες της Πληροφόρησης
17. ΜΜΕ & Επικοινωνία
18. Αγροδιατροφικός τομέας/Τεχνολογία Τροφίμων/Διατροφολογία
19. Γεωπονικές Επιστήμες/Πρωτογενής παραγωγή (γεωργία, κτηνοτροφία, υδατοκαλλιέργειες, μελισσοκομία, βιολογική παραγωγή, θερμοκηπιακές καλλιέργειες, φυτοπροστασία, διαχείριση εδαφοϋδατικών πόρων, αγροοικονομία κλπ.)
20. Βιώσιμη Ανάπτυξη & Περιβάλλον
21. Εφαρμοσμένες Περιβαλλοντικές Επιστήμες
22. Τεχνολογίες και Μηχανική Περιβάλλοντος
23. Παραστατικές Τέχνες (Θέατρο, Χορός)
24. Μουσικές Τέχνες και Επιστήμες
25. Κινηματογράφος
26. Ψηφιακές Τέχνες
27. Εικαστικές τέχνες
28. Αρχειονομία
29. Βιβλιοθηκονομία
30. Μουσειολογία
31. Αρχιτεκτονική/ Χωροταξία/Πολεοδομία
32. Επαγγελματική Τεχνική Εκπαίδευση
33. Δια Βίου Συμβουλευτική
34. Ψυχολογία/Προσωπική Ανάπτυξη
35. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός

6.5 Συνεργασίες με τρίτους
Το Κέντρο μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες και συμπράξεις με αναγνωρισμένους φορείς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, οι οποίες συνάδουν με το κύρος και την αποστολή του Πανεπιστημίου. Τα σχέδια των προγραμματικών συμφωνιών-συμπράξεων ή συνεργασιών κατατίθενται στο Συμβούλιο και περιλαμβάνουν τους τομείς και τον τρόπο συνεργασίας κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η διανοητική ιδιοκτησία του Ιδρύματος και να προκύπτει ότι η σχετική συμφωνία είναι επ’ ωφελεία του. Μετά την έγκρισή τους από το Συμβούλιο τα σχέδια διαβιβάζονται προς την Επιτροπή Ερευνών ή/και τη Σύγκλητο, όπου απαιτείται. Ομοίως αντιμετωπίζονται και οι συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, μελετών, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές κατατίθεται σχέδιο συμφωνητικού μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και των τρίτων φορέων, στο οποίο περιγράφονται τα αντικείμενα, οι ρόλοι και οι οικονομικοί όροι της συνεργασίας και το οποίο, εφόσον εγκριθεί, προωθείται στην Επιτροπή Ερευνών προς έλεγχο και υπογραφή.

6.6. Πιστοποίηση Προσόντων Το Συμβούλιο του Κέντρου είναι αρμόδιο για την πολιτική που εφαρμόζεται σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες υφίσταται η δυνατότητα, από αρμόδιους εθνικούς ή διεθνείς φορείς, πιστοποίησης των προσόντων για όσους ολοκλήρωσαν επιτυχώς συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου. Επίσης, οποιαδήποτε αίτηση προς οργανισμό πιστοποίησης γίνεται δια μέσου του Κέντρου και έπειτα από έγκριση σχετικών αιτημάτων των Επιστημονικών Υπευθύνων από το Συμβούλιο.

7. Υποδομές
Οι υποδομές του Κέντρου αναπτύσσονται σε αντιστοιχία με το εύρος των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων που υλοποιεί. Η εύρυθμη λειτουργία του υποστηρίζεται σε  κεντρικό Γραφείο όπου στεγάζονται η Διοίκηση και η Γραμματεία του, τηρείται το αρχείο  του και πραγματοποιείται η επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους εκτός και εντός της  Ακαδημαϊκής κοινότητας. Η λειτουργία του Κέντρου ως Μονάδα του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και η υλοποίηση  των έργων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη  λειτουργία του Ιδρύματος. Για τον λόγο αυτό, το Πανεπιστήμιο μπορεί να διαθέτει χώρους,  όπου αυτό είναι εφικτό, για την πραγματοποίηση των σκοπών του Κέντρου. Συνεπώς, η υλοποίηση των προγραμμάτων  που απαιτούν τη χρήση χώρων διδασκαλίας γίνεται είτε σε ίδιες δομές του Πανεπιστημίου  μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων είτε σε ενοικιαζόμενες. Το κόστος των  υποδομών που προκύπτει από την εκτέλεση των προγραμμάτων, όπως εξοπλισμός,  ενοίκια, λειτουργικά έξοδα κ.λπ., καλύπτονται από τον προϋπολογισμό κάθε έργου. Ο  αναγκαίος εξοπλισμός και η λειτουργία των κεντρικών δομών που βρίσκονται υπό την  ευθύνη της Διοίκησης του Κέντρου εξασφαλίζεται από τους πόρους του.

8.Τύποι πιστοποιητικών
Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός προγράμματος οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού που βεβαιώνει την ολοκλήρωσή του. Η δομή των πιστοποιητικών είναι συγκεκριμένη για κάθε  είδους πρόγραμμα, δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή μεικτό, και φέρει την υπογραφή του  Προέδρου του Κέντρου και θα ακολουθεί τις διαδικασίες που ορίζεται από το θεσμικό  πλαίσιο για τη δια βίου μάθηση. Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις βραχυχρόνιων σεμιναρίων  τα οποία δεν οδηγούν σε απονομή πιστοποιητικού επιμόρφωσης, μπορεί να χορηγείται  βεβαίωση παρακολούθησης η οποία υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του  έργου. Σύμφωνα με τους όρους του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, βεβαίωση  παρακολούθησης μπορεί να χορηγείται και στις περιπτώσεις εκείνες όπου κάποιος  παρακολούθησε αλλά δεν ολοκλήρωσε το σύνολο του προγράμματος. Σε περίπτωση  συνεργασίας με άλλους φορείς τα παρακάτω υποδείγματα μπορεί να τροποποιούνται με  απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απονέμει ενδεικτικά τα εξής πιστοποιητικά, στα οποία αναφέρεται και η μέθοδος υλοποίησης του προγράμματος:
1. Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
2. Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
3. Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
4. Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Τα υποδείγματα των πιστοποιητικών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σύμφωνα με την 
εκάστοτε απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου αποτελούν προσάρτημα του παρόντος  Κανονισμού.

9. Ευρωπαϊκό Σύστημα Διδακτικών Μονάδων (ECTS)
Στα εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης μπορεί να κατανέμονται Διδακτικές Μονάδες (ECTS). Τα  σχετικά δεδομένα καταγράφονται με σαφήνεια ανά μάθημα στην περιγραφή του  εκπαιδευτικού προγράμματος και αποτυπώνουν σε μετρήσιμη μορφή τα μαθησιακά  αποτελέσματα, καθώς και τον χρόνο ενασχόλησης ενός μέσου φοιτητή για αυτό (ECTS).  Το σύνολο των μαθησιακών αποτελεσμάτων (100%) επιμερίζεται ποσοστιαία σε κάθε  θεματική ενότητα, όχι απαραίτητα ισομερώς. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις  προγραμμάτων μπορούν να χρησιμοποιούνται ειδικές μονάδες όταν αυτές είναι  καθιερωμένες στον κλάδο που εντάσσεται το πρόγραμμα.
Εφόσον σε ένα πρόγραμμα κατανέμονται Διδακτικές μονάδες (ECTS), μαζί με το πιστοποιητικό χορηγείται και Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού.

10. Πόροι
Οι πόροι του Κέντρου είναι οι ακόλουθοι:
1. Χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά και άλλα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς.
3. Δωρεές και χορηγίες προς το Κέντρο.
4. Έσοδα από αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
5. Έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού και άλλου υλικού, την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν στη δια βίου μάθηση.
6. Μετά από απόφαση Συγκλήτου, πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  (Ε.Λ.Κ.Ε.) και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος. Οι δραστηριότητες του Κέντρου πραγματοποιούνται με τη μορφή ερευνητικών έργων του  Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος αναλαμβάνει και τη διαχείριση των πόρων τους. Για το σκοπό αυτό ο  Ε.Λ.Κ.Ε. παρακρατεί ποσοστό 10% επί των εσόδων του, ενώ ποσοστό 10% επί των  εσόδων των έργων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διατίθεται σε ειδικό κωδικό  έρευνας για την κάλυψη των γενικών εξόδων λειτουργίας του Κέντρου. Τα ποσοστά αυτά  δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση Συγκλήτου, κατόπιν εισήγηση του Συμβουλίου.

11. Σχέσεις Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και Ε.Λ.Κ.Ε.
Οι δραστηριότητες του Κέντρου πραγματοποιούνται με τη μορφή ερευνητικών έργων του Ε.Λ.Κ.Ε. Συνεπώς, η αποδοχή των έργων που αφορούν σε προγράμματα επιμόρφωσης,  συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης από την Επιτροπή  Ερευνών προϋποθέτει την έγκριση τους από το Συμβούλιο του Κέντρου και το Πρυτανικό  Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό. Η  οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων υλοποιείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με τις  διαδικασίες οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας που ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον  νομικό πλαίσιο και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Δεδομένου  ότι τα ως άνω έργα συνάδουν με τους σκοπούς του Ε.Λ.Κ.Ε., το Συμβούλιο μπορεί να  υποβάλει προς την Επιτροπή Ερευνών αιτήματα χρηματοδότησης που αφορούν κτηριακές  υποδομές, εξοπλισμό και εν γένει ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου. Η Επιτροπή Ερευνών  εισηγείται προς τη Σύγκλητο για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Οι προϋπολογισμοί των  παραπάνω έργων μπορούν να περιλαμβάνουν: αμοιβές επιστημονικών υπεύθυνων,  εκπαιδευτών, αξιολογητών, μετακινήσεις, αγορά αναλώσιμων, δαπάνες εξοπλισμού,  χρήσης εξοπλισμένων αιθουσών, καθώς και δαπάνες καθαριότητας και φύλαξης όταν το  εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται εκτός εργάσιμων ημερών.

12. Εκπαιδευτές Προγραμμάτων - Μητρώο Εκπαιδευτών
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (ν.4485/2017 άρθρο 48) στο Κέντρο συγκροτείται Μητρώο Εκπαιδευτών, υπεύθυνος του οποίου είναι ο Διευθυντής του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

1. Εκπαιδευτές του Κέντρου
Εκπαιδευτές στα προγράμματα του Κέντρου μπορούν να είναι: α) Τα μέλη ΔΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, β) τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου, γ) Αφυπηρετήσαντες καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, δ) διακεκριμένοι διανοητές, καλλιτέχνες και επιστήμονες, οι οποίοι σύμφωνα με τον ν. 4386/2016 εδάφιο 1.α του άρθρου 70 θα μπορούσαν να εκλεγούν Καθηγητές χωρίς την κατοχή διδακτορικού διπλώματος, ε) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ιονίου Πανεπιστημίου και στ) οι Εκπαιδευτέςοιοποίοιθαεπιλεγούνσεσυνέχεια σχετικών δημόσιων προσκλήσεων και θα έχουν τα απαραίτητα προσόντα με βάση το νόμο. Η τήρηση των προϋποθέσεων ένταξης στην περίπτωση (δ) κρίνονται από το Συμβούλιο του Κέντρου.

2. Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου είναι ανοικτό σε αιτήσεις υποψηφίων. Στο Μητρώο Εκπαιδευτών έχουν δικαίωμα εγγραφής κάτοχοι τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής (Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ) ή της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο οφείλουν να είναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων εφόσον απαιτείται από το πρόγραμμα.Η αίτηση για ένταξη στο Μητρώο υποβάλλεται σε ένα ή περισσότερα από τα γνωστικά πεδία του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ιονίου Πανεπιστημίου:
1.Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση. Στην αίτηση αυτή συμπληρώνονται προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, τίτλοι σπουδών, εργασιακή εμπειρία, διδακτική εμπειρία σε ενήλικες (σε ώρες), πιστοποιήσεις άλλων γνώσεων. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν ένα ή περισσότερα θεματικά πεδία του Μητρώου Εκπαιδευτών στα οποία επιθυμούν να ενταχθούν.
2. Η ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου ελέγχεται ως προς την πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και στη συνέχεια του αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτεαποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής στο οποίο αναφέρονται όλα τα δηλωθέντα στοιχεία (εφόσον η αίτηση είναι πλήρης), είτε ενημέρωση για τυχόν ελλείψεις της αίτησης ώστε να συμπληρωθεί για να αποσταλεί το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής.
3. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής συνοδευόμενο από  Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα στοιχεία που υπέβαλε είναι αληθή και ακριβή, με γνήσιο της υπογραφής.
4. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από τον Διευθυντή του Κέντρου και εφόσον ικανοποιούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα γίνεται η ένταξη στο Μητρώο με απόφαση του  Συμβουλίου του Κέντρου. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται στους  ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εάν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το  αποτέλεσμα της αξιολόγησης υποβάλλει αίτηση θεραπείας στο Συμβούλιο του Κέντρου,  το οποίο στην περίπτωση αυτή παραπέμπει το φάκελο του ενδιαφερόμενου για διατύπωση  γνώμης σε τριμελή επιτροπή που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου  (εξαιρουμένων των μελών του Συμβουλίου).
Η ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών δεν συνεπάγεται αυτόματα τη συμμετοχή σε κάποιο 
από τα προγράμματα του Κέντρου.

3. Επιλογή Εκπαιδευτών
Για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης ο κάθε Επιστημονικός Υπεύθυνος προχωρεί σε πρόσκληση προς τους ενταγμένους εκπαιδευτές  στο Μητρώο. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Κέντρου και προβλέπει τη  δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, και αφυπηρετήσαντες  καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, τα οποία εξαιρούνται της υποχρέωσης ένταξης στο  Μητρώο. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου οι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτές δεν  ικανοποιούν τις ανάγκες ενός προγράμματος ο Επιστημονικός Υπεύθυνος προχωρά σε  δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε κάθε πρόσκληση προγράμματος  προσδιορίζονται τα θεματικά πεδία, τα στοιχεία που καθορίζουν τις απαιτήσεις  διαθεσιμότητας των διδασκόντων καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια με τα οποία θα  πραγματοποιηθεί η κατάταξη των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση  συμμετοχής, όπως προσδιορίζεται στην πρόσκληση σύμφωνα με τους όρους της,  αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που αυτή ορίζει και κατατάσσονται από τριμελή  επιτροπή που προτείνει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ορίζεται από το Συμβούλιο. Ο  πίνακας κατάταξης ανακοινώνεται μετά την έγκριση του από το Συμβούλιο στην  ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Κέντρου και κοινοποιείται στην Επιτροπή Ερευνών για  τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων. Τυχόν αιτήσεις θεραπείας ως προς τον πίνακα  κατάταξης αντιμετωπίζονται σύμφωνα με όσα ισχύουν στις προσκλήσεις προσωπικού που  διενεργεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.

4.Αποδεικτικά πιστοποίησης γνώσεων - εργασιακής εμπειρίας
α. Πιστοποίηση επιμόρφωσης/κατάρτισης: Τα δικαιολογητικά επιμόρφωσης στο πλαίσιο μη τυπικής εκπαίδευσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο κατά την αίτησή του θα  πρέπει να περιλαμβάνουν με σαφήνεια τον επιμορφωτικό φορέα (δημόσιος ή ιδιωτικός),  το αντικείμενο της επιμόρφωσης/κατάρτισης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της  επιμόρφωσης/κατάρτισης, τη διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες (κατ’ ελάχιστο 25 ώρες)  και ό,τι άλλο προβλέπει το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε αντίθετη περίπτωση η  επιμόρφωση/ κατάρτιση δεν λαμβάνεται υπόψη. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική  βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν από το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης/  κατάρτισης. Δεν γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης /κατάρτισης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου.
β. Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Εφόσον το θεσμικό πλαίσιο απαιτεί πιστοποίηση για τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων, το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί απαραίτητο προσόν ένταξης στο Μητρώο.
γ. Ξένες γλώσσες: Η πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης των ξένων γλωσσών αποδεικνύεται με βάση τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
δ. Εργασιακή εμπειρία: Η πιστοποίηση της εργασιακής εμπειρίας αποδεικνύεται από βεβαίωση του εργοδότη ή του ασφαλιστικού φορέα.

13. Λοιπά θέματα
Θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, διευθετούνται με αποφάσεις του Συμβουλίου του Οργάνου ή αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του  Ιδρύματος, όταν αυτό απαιτείται, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου του Κέντρου. Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ενημέρωση: 05-07-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας