Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Διοικητική Δομή και Προσωπικό
gr  pdf.png  Διοικητική Δομή και Προσωπικό
Mέγεθος: 98.88 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Α. Διοικητική Δομή ΚΕΔΙΒΙΜ Ι.Π.

Η Διοικητική Δομή του ΚΕΔΙΒΙΜ Ι.Π. έχει δημοσιευτεί στα Άρθρα 3 και 4 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ Ι.Π. (ΦΕΚ Β΄, 2499/18.04.2023).
Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Ι.Π. διαρθρώνεται εσωτερικά με την κατάλληλη οργανωτική δομή και τα προβλεπόμενα από τον νόμο όργανα λήψης αποφάσεων και βάσει του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

3. Όργανα Διοίκησης και Αρμοδιότητες – Δομή ΚΕΔΙΒΙΜ του Ιονίου Πανεπιστημίου

3.1. Όργανα Διοίκησης
Όργανα Διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου είναι:
α. Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
β. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

3.2. Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου, και αποτελείται από:
α. τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 
β. τα μέλη του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,
γ. Τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3.3. Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι ο Αντιπρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου στον οποίο έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη και έγκριση της  Συγκλήτου. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου ορίζονται στο άρθρο 116 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).

3.4. Τα μέλη του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι ένας εκπρόσωπος από κάθε Σχολή του  Ιδρύματος ως τακτικό μέλος και ένας ως αναπληρωματικό μέλος, τα οποία ορίζονται από τη  Σύγκλητο, μετά από σχετική πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής. Οι αρμοδιότητες του  Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ορίζονται στο άρθρο 115 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).

3.5. Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου. Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου  117 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).

3.6. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι τριετής. Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ενημερώνεται για τη λειτουργία του Κέντρου, να  εισηγείται την έγκριση των προγραμμάτων που υποβάλλονται από τους Επιστημονικούς  Υπεύθυνους, ελέγχοντας την συνάφεια των προγραμμάτων με τις ενότητες γνωστικών πεδίων και να  διασφαλίζει την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν. Οι συνεδριάσεις του  Συμβουλίου πραγματοποιούνται ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου στα μέλη του  Συμβουλίου και απαιτείται πλειοψηφία των μελών για τη λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των προγραμμάτων του Κέντρου ορίζονται με απόφαση του  Συμβουλίου του και έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και,  συμπληρωματικά, στον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. Η σχετική απόφαση αποστέλλεται  προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο και κοινοποιείται στην Επιτροπή Ερευνών μετά την έγκριση  της. Η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί μετά την άπρακτη πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών.

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι των προγραμμάτων του Κέντρου ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου και έχουν αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Κανονισμό  και συμπληρωματικά στον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος  δύναται να ταυτίζεται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, σύμφωνα με το άρθ. 118, παρ.1. Η σχετική  απόφαση κοινοποιείται στην Επιτροπή Ερευνών μετά την έγκρισή της. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι  έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν τα έργα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που τους έχουν ανατεθεί.
• Υποβάλλουν προς έγκριση στο Συμβούλιο του Κέντρου προτάσεις για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προτίθενται να υλοποιήσουν. Η πρόταση περιλαμβάνει το μοντέλο εκπαίδευσης (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, μεικτή), γλώσσα υλοποίησης (Ελληνική, Αγγλική), Οδηγό Σπουδών, διαδικασία επιλογής των εκπαιδευομένων και αναλυτική μελέτη σκοπιμότητας (συνάφεια με το αντικείμενο, οργανωτικές λεπτομέρειες, προϋπολογισμό, ύψος των τελών κ.λπ.).
• Επιλέγουν το απαραίτητο (επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό) προσωπικό για την υλοποίηση του έργου ή του εκπαιδευτικού προγράμματος.
• Πιστοποιούν την άρτια διεξαγωγή των έργων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα οποία είναι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι.
• Υπογράφουν, ως επιστημονικοί υπεύθυνοι έργου, τις συμβάσεις και τις εντολές πληρωμής του  απαραίτητου προσωπικού, καθώς και τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών οι οποίες  συνάπτονται για τις ανάγκες του έργου τους.
• Προτείνουν τις διαδικασίες επιλογής των εκπαιδευομένων.

4. Γραμματεία και Γραφείο Υποστήριξης Γραμματεία- Διοικητική Υποστήριξη
Η Γραμματεία παρέχει υποστήριξη στις διαδικασίες ένταξης και υλοποίησης των εκπαιδευτικών  προγραμμάτων και άλλων έργων του Κέντρου. Συνεργάζεται με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους  για θέματα που σχετίζονται με τα αντικείμενα και τις διαδικασίες του Κέντρου. Τηρεί αρχείο με τα  υλοποιούμενα προγράμματα, τα χορηγούμενα πιστοποιητικά, τα πρότυπα υποδείγματα εγγράφων, το  μητρώο εκπαιδευτών κ.λπ. Είναι υπεύθυνη για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις  δραστηριότητες του Κέντρου, καθώς και την επικοινωνία με νομικά και φυσικά πρόσωπα και  υποστηρίζει τις δράσεις δημοσιότητας και προβολής του. Συνεπικουρεί το Συμβούλιο στην  ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής κοινότητας για τη συμμετοχή της στις  δραστηριότητες του Κέντρου με προτάσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα. Αναλαμβάνει τη  σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και γενικά επικουρεί τον Πρόεδρο και  τον Διευθυντή του Κέντρου στην άσκηση των καθηκόντων τους. Ο Υπεύθυνος της Γραμματείας  δύναται να είναι υπάλληλος του Πανεπιστημίου ή εξωτερικός συνεργάτης με σύμβαση εργασίας ή σύμβαση ανάθεσης έργου, που επιλέγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τη  λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε.

Γραφείο Διαδικασιών και Διασφάλισης Ποιότητας
Το Γραφείο υποστηρίζει την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου που σχετίζονται με τη  διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Συμβάλλει στη  διαμόρφωση ενιαίων ερωτηματολογίων αξιολόγησης και γενικότερα στην αξιολόγηση των  παρεχόμενων υπηρεσιών και του Κέντρου. Συνεπικουρεί τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο στη  σύνταξη της ετήσιας έκθεσης απολογισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και  εν γένει των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου. Έχει την ευθύνη της πιστοποίησης των  διαδικασιών του Κέντρου κατά ISO, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου.

Γραφείο Υποστήριξης Ηλεκτρονικής Μάθησης και Ψηφιακής Τεχνολογίας
Το Γραφείο υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής τάξης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται από όλα τα προγράμματα που εκτελεί το Κέντρο. Εξασφαλίζει την  εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και λειτουργία πλατφόρμας για τα εξ αποστάσεως  εκπαιδευτικά προγράμματα. Υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ηλεκτρονική  διακίνηση εγγράφων, την ανάπτυξη και διαχείριση των βάσεων δεδομένων και εν γένει των  Πληροφοριακών Συστημάτων του Κέντρου. Αναπτύσσει, υποστηρίζει και συντηρεί την κεντρική  ιστοσελίδα, η οποία λειτουργεί και ως πύλη προκειμένου να μπορεί να γίνει αναδρομολόγηση στην  εκάστοτε ειδική ιστοσελίδα κάθε προγράμματος. Η τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού ο οποίος  χρησιμοποιείται στο Κέντρο αποτελεί επίσης μέρος των αρμοδιοτήτων του Γραφείου.


Β. Διοίκηση / Προσωπικό Υποστήριξης ΚΕΔΙΒΙΜ Ι.Π.

Πρόεδρος ΚΕΔΙΒΙΜ
Ηλίας Γιαρένης, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αντιπρύτανης Διασφάλισης Ποιότητας, Φοιτητικής Μέριμνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης,

Διευθυντής ΚΕΔΙΒΙΜ
Πέτρος Κωσταγιόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας  και Μουσειολογίας

Μέλη Συμβουλίου

Γεώργιος Παπαϊωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας  και Μουσειολογίας, αναπληρούμενος από τον Αγησίλαο Κονιδάρη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας 

Παναγιώτης Κανδύλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, αναπληρούμενος από τον Χρήστο Καρύδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος

Φώτιος Βασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, αναπληρούμενος από τον Πασχάλη Νικολάου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και  Διερμηνείας

Αγνή Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας, αναπληρούμενη από την Δήμητρα Χρυσάνθη Ακογιούνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος  Μουσικών Σπουδών

Μιλτιάδης Μπότσης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τουρισμού, αναπληρούμενος από τον Ιωάννη Πούλιο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Τουρισμού

Γραμματειακή Υποστήριξη
Θεοδώρα Βαλεριάνου, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 
Μαρίνος Μουζακίτης, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. του κλάδου ΠΕ Διοικητικού–Οικονομικού.

Ενημέρωση: 04-03-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας