Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Πιστοποίηση
page image

Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός προγράμματος οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού που βεβαιώνει την ολοκλήρωσή του. Η δομή των πιστοποιητικών είναι συγκεκριμένη για κάθε είδους πρόγραμμα, δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή μεικτό, και φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Διευθυντή του Κέντρου, καθώς και του Επιστημονικού Υπευθύνου και θα ακολουθεί τις διαδικασίες που ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο για τη δια βίου μάθηση. Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις βραχυχρόνιων σεμιναρίων τα οποία δεν οδηγούν σε απονομή πιστοποιητικού επιμόρφωσης, μπορεί να χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης η οποία υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου. Σύμφωνα με τους όρους του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, βεβαίωση παρακολούθησης μπορεί να χορηγείται και στις περιπτώσεις εκείνες όπου κάποιος παρακολούθησε αλλά δεν ολοκλήρωσε το σύνολο του προγράμματος.


Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απονέμει ενδεικτικά τα εξής πιστοποιητικά, στα οποία αναφέρεται και η μέθοδος υλοποίησης του προγράμματος:

  1. Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
  2. Βεβαίωση Παρακολούθησης 

Για την επιτυχή παρακολούθηση  προγράμματος και απονομή πιστοποιητικού επιμόρφωσης  συντρέχουν υποχρεωτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) επιβεβαιωμένη συμμετοχή, διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, του συμμετέχοντος στα προγράμματα,

β) αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων

Ενημέρωση: 22-03-2022
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας