Πιστοποίηση

Διδακτικές ώρες και πιστωτικές μονάδες ECTS και ECVET

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο επιμορφούμενος, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.
Τα ΠΣΔΒΜ μπορούν και απονέμουν στους εκπαιδευομένους που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία ένα πρόγραμμα πιστωτικές μονάδες ECTS ή ECVET.

Οι ΕΥ των ΠΣΔΒΜ θα πρέπει να υποβάλλουν πίνακα υπολογισμού μονάδων ECTS ή ECVET μαζί με το έντυπο αίτησης και τον προϋπολογισμό του προγράμματος.

Στην περίπτωση απόδοσης ECTS το μέγιστο όριο των ωρών διδασκαλίας των ΠΣΔΒΜ δεν μπορεί να ξεπερνά τις 300 ώρες και τα 25 ECTS.

Στην περίπτωση απόδοσης ECVET το μέγιστο όριο των ωρών διδασκαλίας των ΠΣΔΒΜ δεν μπορεί να ξεπερνά τις 150 ώρες διδασκαλίας και τα 30 ECVET.

Για την απονομή ECTS ή ECVET απαιτείται να υπάρχει διαδικασία ελέγχου /εξέτασης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Μια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες συνολικού φόρτου εργασίας (διδασκαλία, μελέτη, εργασία κ.λπ), ενώ μια μονάδα ECVET αντιστοιχεί σε 15 ώρες συνολικού φόρτου εργασίας (διδασκαλία, μελέτη, εργασία κ.λπ).