Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου εγκρίθηκε στη 5η Συνεδρίαση (0112/2023) του Συμβουλίου του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελεί αυτόνομη Εκπαιδευτική Μονάδα του Ιονίου Πανεπιστημίου με στόχο την παροχή Προγραμμάτων και Δράσεων Επιμόρφωσης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς και Διά Βίου Μάθησης. Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές και τις Αξίες που διέπουν την ανάπτυξη, διαχείριση και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας στο Ίδρυμα, όπως και με τις κατευθύνσεις και τις πολιτικές της ΕΘΑΑΕ, ενώ ενεργά παρακολουθεί και διαμορφώνεται σύμφωνα με τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τις Κατευθυντήριες Οδηγίες και τις όποιες Καλές Πρακτικές υλοποιούνται στον Ευρωπαϊκό χώρο της δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου δεσμεύεται στην παροχή υψηλής ποιότητας προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των κοινωνικών εταίρων και των φορέων /οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών, βασιζόμενο σε θεμελιώδεις ακαδημαϊκές αξίες, όπως η ακαδημαϊκή ελευθερία, η κοινωνική ευθύνη, η παραγωγή υψηλής αξίας Έργου με συμβολή στις τοπικές κοινωνίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η Πολιτική Ποιότητας του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου εμπεριέχει τις ακόλουθες θεμελιώδεις διαστάσεις:
• Η διοίκηση του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου δεσμεύεται για την παροχή επαρκών ανθρώπινων, τεχνικών, οικονομικών πόρων για την εφαρμογή στην πράξη των αρχών Ποιότητας και χρηστής διακυβέρνησης.
• Η διοίκηση του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου εμπράκτως υποστηρίζει την εφαρμογή των Πολιτικών Ποιότητας, όπως αυτές καθορίζονται και τεκμηριώνονται στον φάκελο πιστοποίησης, ενισχύει τις δράσεις αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας που διέπουν το ακαδημαϊκό και διοικητικό έργο, τη διεθνοποίηση (εφαρμογή ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων κ.ό.κ.) και την αναγνώριση με έμφαση στην πιστοποίηση και μοριοδότηση των Προγραμμάτων και των Δράσεων του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου.
• Η εφαρμογή και πλήρης αξιοποίηση των παρατηρήσεων συμμόρφωσης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε συνέχεια των όποιων διαδικασιών πιστοποίησης ποιότητας, στο πλαίσιο προδιαγραφών της ΕΘΑΑΕ ή στο πλαίσιο αντίστοιχων διαδικασιών από άλλους αναγνωρισμένου κύρους οργανισμούς σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστικών και κανονιστικών αρχών, καθώς και οργανισμών ακαδημαϊκής, επαγγελματικής ή/και ακαδημαϊκής αριστείας.
• Η Πολιτική Ποιότητας συνάδει με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου αλλά και του Ιδρύματος.
• Η ανάπτυξη μαθησιακού πολιτισμού και κουλτούρας ποιότητας με πηγή έμπνευσης όσους /όσες συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης
• Η διαμόρφωση προγραμμάτων και δράσεων επιμόρφωσης, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τέχνης, καθώς και η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, η προώθηση της καινοτομίας και η διάχυση της γνώσης.
• Η ενίσχυση της συμβολής της επιμόρφωσης και της δια βίου μάθησης ως μηχανισμών αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling) και η συνεχόμενη ανανέωση των δεξιοτήτων (reskilling) στην οικονομία και την κοινωνία της πληροφορίας.
• Η συνεχής αναζήτηση σύγχρονων μεθόδων επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, σε εναρμόνιση με τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια, πρότυπα και καλές πρακτικές.

Η Πολιτική Ποιότητας του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου επικαιροποιείται περιοδικά και αξιολογείται βάσει προκαθορισμένων δεικτών στοχοθεσίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι παραμένει κατάλληλη και επίκαιρη.

Ενημέρωση: 04-03-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας