ΑΓΓΛΙΚΑ

Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Κατανοώντας την Τουρκία μέσω Στοιχείων Γλώσσας, Πολιτισμού και Κοινωνίας

Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Κατανοώντας την Τουρκία μέσω Στοιχείων Γλώσσας, Πολιτισμού και Κοινωνίας
Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η: Γιώργος Μιχαλακόπουλος
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 31-10-2020
Περίοδος Μαθημάτων: 16-11-2020 έως 15-07-2021
Διάρκεια: 8,5 μήνες
ECTS/ECVET: 27,5
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Κατανοώντας την Τουρκία μέσω Στοιχείων Γλώσσας, Πολιτισμού και Κοινωνίας» το διάστημα 12 Οκτωβρίου 2020-25 Ιουνίου 2021 με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γιώργο Μιχαλακόπουλο (Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας).

Καινοτομία του προγράμματος

Σε έναν σύγχρονο κόσμο που χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα και αλληλεπίδραση, το επιμορφωτικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό που υπάρχει στην εκπαίδευση όσων μελετούν και αναλύουν την Τουρκία.

Όμως η μελέτη και ανάλυση, στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, των δυναμικών που εμπεριέχονται στο κράτος αυτό δεν πρόκειται να γίνει με «στατικό» τρόπο αλλά μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης στην οποία συμπλέκονται τρεις παράγοντες: η άριστη εκμάθηση της Τουρκικής Γλώσσας, η μελέτη των κοινωνικών-πολιτικών φαινομένων που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία και συμπεριφορά του τουρκικού κράτους και τέλος, η αναγνώριση και μελέτη των συμπεριφορών αυτών, εν είδει «αντανάκλασης», μέσα σε κείμενα και ομιλίες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στον Α’ Κύκλο μαθημάτων δεν κρίνεται απαραίτητη η κατοχή εξειδικευμένων γνώσεων αλλά επιθυμητή είναι η επάρκεια σε βασικές γνώσεις Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνιολογίας ή συναφών γνωστικών αντικειμένων. Για τη συμμετοχή στον Β’ και Γ’ Κύκλο είναι επιθυμητή η καλή γνώση της Τουρκικής γλώσσας αποδεικνυόμενη είτε ως συνέχιση των μαθημάτων που κάποιος παρακολούθησε κατά τον Α’ Κύκλο είτε ως προηγουμένως αποκτηθείσα γνώση. Στην τελευταία περίπτωση θα κατατίθεται σχετικό αποδεικτικό στοιχείο ή θα διενεργείται εξέταση για την πιστοποίηση γλωσσικού επιπέδου.

Πιστοποίηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Πρόγραμμα παρέχει μοριοδότηση δύο (2) μορίων για διορισμό στην Εκπαίδευση (σύμφωνα με το ΦΕΚ A 13 / 29.01.2019 και με τον Νόμο 4589/2019). (άρθρο 58, 1, ιι) ή μισού (0,5) μορίου για οποιοδήποτε στέλεχος εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ΦΕΚ A 102 / 12.06.2018 και με τον Νόμο 4547/2018). (αρθρο 24, 2δ, ββ)

Συνολική διάρκεια του προγράμματος: 8,5 μήνες, 412 ώρες, 27,5ECTS. Η διδασκαλία θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα υλοποιηθεί μέσω της χρήσης «μεικτού τρόπου» διδασκαλίας (δια ζώσης και Σύγχρονη ή/και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση).

Το πρόγραμμα απευθύνεται στον κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως επαγγελματικής απασχόλησης, που ενδιαφέρεται είτε να συνδυάσει την απόκτηση μιας πλήρως εξειδικευμένης «εικόνας» για τη σημερινή Τουρκία με την παράλληλη εκμάθηση της Τουρκικής Γλώσσας είτε να προετοιμασθεί και να δημιουργήσει κατάλληλες βάσεις για διαγωνισμούς, εξετάσεις σε διάφορους φορείς, συμμετοχή σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα, ή για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό.

Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος είναι οι εξής: 1) κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού μέσω παροχής σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσεων ούτως ώστε το δυναμικό αυτό να συμπληρώσει ή/και να αναβαθμίσει τις γνώσεις που έχει λάβει σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική βαθμίδα ή επαγγελματική εμπειρία και 2) απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων οι οποίες θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να επιλέξουν νέες επαγγελματικές οδούς ή να μεταβάλλουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Η επίτευξη των σκοπών αυτών θα υλοποιηθεί μέσω της οργανωμένης και συστηματικής παρουσίασης ακαδημαϊκού, ενημερωτικού και πληροφοριακού υλικού εκ μέρους εξειδικευμένων επιστημόνων.

Οι κύριοι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος αφορούν πρώτον, την ανάπτυξη ικανοτήτων κριτικής θεώρησης και ανάλυσης των εξειδικευμένων γνώσεων που αποκτούνται και δεύτερον την ικανότητα χρήσης των γνώσεων αυτών σε επαγγελματική ή διαπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Διδακτικές ενότητες (ενδεικτικά)

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Β. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

(Σημείωση: η απόκτηση του συνόλου των δεξιοτήτων αυτών αφορά την εκμάθηση της γλώσσας μέσα από τη μελέτη της Γραμματικής, την εξάσκηση στο γραπτό και προφορικό λόγο και τη μετάφραση και σχολιασμό εξειδικευμένων κειμένων)

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Β. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Β1. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Β2. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Γ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων γίνεται σε κάθε Κύκλο ξεχωριστά και περιλαμβάνει είτε εργασία είτε γραπτή πρόοδο είτε εξέταση είτε συνδυασμό αυτών.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση χορηγείται ένα από τα παρακάτω: Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης (όπως προβλέπεται στο νόμο 4547/2018) ενώ σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Εκπαιδευτές

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με τη βοήθεια καταξιωμένων Καθηγητών ΑΕΙ και εξειδικευμένων επαγγελματιών οι οποίοι διαθέτουν άμεσα συνδεόμενο επιστημονικό υπόβαθρο με το γνωστικό αντικείμενο και παράλληλα πλούσια διδακτική και πρακτική εμπειρία. .

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής και οι κύριες προβλέψεις επ’ αυτού έχουν ως εξής:

Α Κύκλος 350 Ευρώ (3 δόσεις)

Β Κύκλος 500 Ευρώ (4 δόσεις)

Γ Κύκλος 600 Ευρώ (5 δόσεις)

Σημειώσεις: 1) στην περίπτωση δήλωσης δύο Κύκλων των συνολικό κόστος έχει έκπτωση 20% (6 δόσεις), στην περίπτωση δήλωσης και των τριών Κύκλων το συνολικό κόστος θα είναι 1000 ευρώ (8 δόσεις) 2) κατά την εγγραφή θα πρέπει να καταβληθεί το 50% του ποσού που αντιστοιχεί στον επιλεγόμενο Κύκλο μαθημάτων, μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων στα δίδακτρα.

Εκπτώσεις στο ποσό συμμετοχής προβλέπονται για ομάδες εγγραφομένων, για εφάπαξ καταβολή καθώς και για φοιτητές ή απόφοιτους του Ιονίου Πανεπιστημίου, εργαζόμενους στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ενεργούς φοιτητές άλλων ΑΕΙ, άνεργους, ΑμΕΑ, πολύτεκνους, αδιόριστους εκπαιδευτικούς, αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο παρακάτω email: michalakopoulos@ionio.gr.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο σε διάστημα 5 ημερών από την ανάρτηση του πίνακα εισακτέων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

  1. Αίτηση συμμετοχής στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα (βλ. συνημμένα αρχεία ανωτέρω)
  2. Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι./AΤ.Ε.Ι./Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν.
  3. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
  4. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία
  5. Πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά που εμπίπτουν σε κάποια περίπτωση έκπτωσης για τα δίδακτρα.
  6. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.
  7. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  8. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (κατά περίπτωση και εάν απαιτηθεί)

Έναρξη του Προγράμματος: 16 Νοεμβρίου 2020 - 16 Ιουλίου 2021

Διάστημα κατάθεσης ηλεκτρονικών αιτήσεων: 24 Αυγούστου - 17 Οκτωβρίου 31 Οκτωβρίου 2020

Επικοινωνία/ πληροφορίες: Σοφία Φαναριώτη, sofiafanar@ionio.gr

 


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας