ΑΓΓΛΙΚΑ

Επτανησιακός Πολιτισμός: Γράμματα, Τέχνες, Μνημεία, Κοινωνία, Οικονομία, Δίκαιο (14ος-20ος αι.) [Α' κύκλος, 2021]

Επτανησιακός Πολιτισμός: Γράμματα, Τέχνες, Μνημεία, Κοινωνία, Οικονομία, Δίκαιο (14ος-20ος αι.) [Α' κύκλος, 2021]
Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η: Καρλάφτη-Μουρατίδη Φωτεινή
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 11-10-2021
Περίοδος Μαθημάτων: 20-10-2021 έως 05-07-2022
Διάρκεια: 8,5 μήνες
ECTS/ECVET: 16,4
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
gr  pdf.png  Θεματικές Ενότητες Προγράμματος
Mέγεθος: 143.71 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Επτανησιακός Πολιτισμός: Γράμματα, Τέχνες, Μνημεία, Κοινωνία, Οικονομία, Δίκαιο (14ος-20ος αι.)», για το χρονικό διάστημα 20 Οκτωβρίου 2021 έως 5 Ιουλίου 2022.

Συνολική διάρκεια προγράμματος: 8,5 μήνες, 410 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους σχολών ανθρωπιστικών επιστημών: ιστορικούς, φιλόλογους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, νομικούς, ιστορικούς τέχνης, ιστορικούς του δικαίου, οικονομολόγους κ.ά., αλλά βεβαίως και σε όλους όσοι επιθυμούν, ανεξαρτήτως επαγγελματικής απασχόλησης, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε μία ευρύτατης κλίμακας θεματική που αφορά τον Επτανησιακό Πολιτισμό (γράμματα, τέχνες, μνημεία, κοινωνία, οικονομία, δίκαιο) σε μία μακροσκοπική ιστορική και διεπιστημονική προσέγγιση. Το πρόγραμμα επίσης απευθύνεται στον κάθε πολίτη, ο οποίος επιθυμεί να προετοιμασθεί και να δημιουργήσει κατάλληλες βάσεις για διαγωνισμούς, εξετάσεις σε διάφορους φορείς, συμμετοχή σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα, ή και για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό.

Γλώσσα υλοποίησης: Ελληνική

Μέθοδος υλοποίησης: Εξ αποστάσεως (e-learning)

Διαδικασία παρακολούθησης

Η διαδικασία παρακολούθησης από απόσταση περιλαμβάνει ώρες σύγχρονης ή/και ασύγχρονης διδασκαλίας, ανάλογα με τις ανάγκες και το χρόνο του κάθε συμμετέχοντα. Κάθε επιμορφούμενος μπορεί να προσαρμόζει το διάβασμά του στο προσωπικό του πρόγραμμα. Η παρακολούθηση σύγχρονων διασκέψεων δεν είναι υποχρεωτική, ενώ προβλέπεται και προαιρετική δια ζώσης συμμετοχή στο πλαίσιο επισκέψεων μνημείων και γενικότερα ιστορικών και πολιτισμικών χώρων.

Σκοπός του προγράμματος

Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος είναι η:

 1. Ανάδειξη των βασικών χαρακτηριστικών του πολιτισμού των Ιόνιων Νησιών σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις του, σε διαχρονικό-ιστορικό επίπεδο, με στόχο την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των αντίστοιχων γνώσεων μέσω της οργανωμένης και συστηματικής αναζήτησης, έρευνας, επεξεργασίας και παρουσίασης βιβλιογραφικών δεδομένων, ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, ακόμη και σχετικού πρωτογενούς αρχειακού υλικού.
 2. Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού μέσω της παροχής των εξειδικευμένων γνώσεων, ούτως ώστε το δυναμικό αυτό να συμπληρώσει ή/και να αναβαθμίσει τις γνώσεις που έχει λάβει σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική βαθμίδα ή επαγγελματική εμπειρία ή διαπολιτισμικά περιβάλλοντα.  
 3. Απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αυξήσουν τα μορφωτικά τους προσόντα, να επιλέξουν νέες επαγγελματικές οδούς ή να μεταβάλουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Διδακτικές ενότητες:

 1. ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΕΣ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ (14ος-20ος αι.)
  • Α. Πνευματική παράδοση: εκπρόσωποι και σχολές των γραμμάτων και των τεχνών, θρησκεία-δόγματα, πολιτική
  • Β. Μνημεία: φρούρια, οχυρώσεις, ανθρωπογενές περιβάλλον
  • Γ. Κοινωνική σύνθεση, κοινωνικά χαρακτηριστικά, κυρίαρχες νοοτροπίες
 2. ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (14ος-20ος αι.)
  • Α. Εμπορική δραστηριότητα: έμποροι, λιμάνια, ναύσταθμοι, διακινούμενα προϊόντα στον ιόνιο χώρο
  • Β. Επαγγέλματα και Εργασία: επαγγελματικές συσσωματώσεις, εργασιακές συνθήκες, εργασιακά ήθη
 3. ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΔΙΚΑΙΟ (14ος-20ος αι.)
  • Α. Καθεστώς δικαίου: νόμοι, διατάγματα, κανονισμοί και διοικητικές αποφάσεις της εκάστοτε κρατικής εξουσίας. Δικαστική εξουσία: λειτουργοί, δικαστήρια
  • Β. Συμβολαιογράφοι, δικαιοπραξίες, συμβαλλόμενοι

Πιστοποίηση-Μοριοδότηση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, με 16,4 ECVET.

Παρέχεται η δυνατότητα παροχής πιστοποιητικού και ανά διδακτική ενότητα (1,2,3).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Πρόγραμμα παρέχει επίσης:

 • Δύο (2) μόρια για διορισμό εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (ΦΕΚ A΄13 / 29.01.2019, Νόμος 4589/2019, άρθρο 58, 1, ιι).
 • 0,5 μόρια για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (ΦΕΚ A΄102 / 12.06.2018, Νόμος 4547/2018, Άρθρο 24, 2δ, ββ).

Κόστος συμμετοχής: 550 ευρώ, με δυνατότητα καταβολής σε 4 ισόποσες δόσεις

Α/Α

Δικαιούχοι έκπτωσης στα δίδακτρα

Έκπτωση

1.

Άνεργοι

30%

2.

ΑμεΑ

30%

3.

Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου

20%

4.

Προσωπικό που εργάζεται στο Ι.Π.

20%

5.

Σε περίπτωση συμμετοχής σε προγράμματα τριών ατόμων και άνω από τον ίδιο φορέα

10%

6.

Εργαζόμενοι σε εταιρείες με παρεμφερές αντικείμενο με εκείνο του επιμορφωτικού προγράμματος

10%

7.

Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων

10%

Εκπαιδευτές

Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια καταξιωμένων διδασκόντων ΑΕΙ και εξειδικευμένων επαγγελματιών, οι οποίοι διαθέτουν άμεσα συνδεόμενο επιστημονικό υπόβαθρο με το γνωστικό αντικείμενο και παράλληλα πλούσια διδακτική και πρακτική εμπειρία.

Αξιολόγηση

Ο τρόπος αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων προβλέπεται να είναι ο εξής: γραπτές εργασίες, πρόοδοι, ατομικά και ομαδοσυνεργατικά projects, εξετάσεις, είτε συνδυασμός αυτών.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση, χορηγείται ένα από τα παρακάτω: Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης (όπως προβλέπεται στο νόμο 4547/2018), ενώ σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Έναρξη μαθημάτων του προγράμματος: 20 Οκτωβρίου 2021

Προθεσμία αιτήσεων: 11 Οκτωβρίου 2021

Αίτηση συμμετοχής

Επικοινωνία/πληροφορίες:

Φωτεινή Καρλάφτη-Μουρατίδη,     

fkarlafti@ionio.gr

Τηλ. 6941507941

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου στοχεύει στη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τους ανθρώπους της επιστήμης και του πολιτισμού και στην αλληλεπίδρασή του με τους πολίτες, κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι υπαρκτές ανάγκες της κοινωνίας, να προάγεται η ισότητα της πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη γνώση και να προωθείται ο ελληνικός πολιτισμός και η εγχώρια οικονομία. Οι δραστηριότητες του Κέντρου μπορεί να έχουν ποικίλες μορφές, οι οποίες καθορίζονται από αντίστοιχες κοινωνικές ανάγκες στο σύγχρονο κόσμο, διασυνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας, κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος:

Φωτεινή Καρλάφτη-Μουρατίδη, Διδάσκουσα Ι.Π.: Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου

https://dflti.ionio.gr/gr/staff/651-karlafti-mouratidi/

https://ionio.academia.edu/FOTEINIKARLAFTI


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας