Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Πιστοποίηση Επιμόρφωσης
page image

Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός προγράμματος οδηγεί στην απονομή πιστοποιητικού που βεβαιώνει την ολοκλήρωσή του. Η δομή των πιστοποιητικών είναι συγκεκριμένη για κάθε είδους πρόγραμμα, διά ζώσης, εξ αποστάσεως ή μεικτό, και φέρει την υπογραφή του Προέδρου του Κέντρου και θα ακολουθεί τις διαδικασίες που ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο για τη διά βίου μάθηση. Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις βραχυχρόνιων σεμιναρίων τα οποία δεν οδηγούν σε απονομή πιστοποιητικού επιμόρφωσης, μπορεί να χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης η οποία υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου. Σύμφωνα με τους όρους του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, βεβαίωση παρακολούθησης μπορεί να χορηγείται και στις περιπτώσεις εκείνες όπου κάποιος παρακολούθησε αλλά δεν ολοκλήρωσε το σύνολο του προγράμματος. Σε περίπτωση συνεργασίας με άλλους φορείς τα παρακάτω υποδείγματα μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απονέμει ενδεικτικά τα εξής πιστοποιητικά, στα οποία αναφέρεται και η μέθοδος υλοποίησης του προγράμματος:

1. Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
2. Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
3. Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
4. Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Ενημέρωση: 04-03-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας