Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Μέθοδοι Υλοποίησης Προγραμμάτων

Τα προγράμματα που πραγματοποιούνται στο Κέντρο, ανάλογα με τη μέθοδο υλοποίησής τους, μπορεί να είναι:

  • Δια ζώσης προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται με δομημένο πρόγραμμα σπουδών, σε συγκεκριμένο χώρο με σαφή διάρκεια και ωρολόγιο πρόγραμμα.
  • Εξ αποστάσεως προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται αμιγώς με τη χρήση Μεθόδων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με ειδική πλατφόρμα, εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή και κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης των εκπαιδευομένων.

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευση προσφέρει την αμεσότητα της επαφής του διδάσκοντα με τους εκπαιδευόμενους μέσω εφαρμογών επικοινωνίας (π.χ. Zoom, Webex, κ.λπ.). Οι εκπαιδευόμενοι, αν και δε βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο με τον εκπαιδευτή, μπορούν να έχουν μαζί του φωνητική και οπτική επικοινωνία, και έτσι, αίρονται οι περιορισμοί της απόστασης.

Στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία της παράδοσης ή δημιουργίας του μαθήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι το http://openeclass.kedivim.ionio.gr/

Περιλαμβάνει μια σειρά εργαλείων, όπως παροχή εκπαιδευτικού υλικού, υποστήριξη επικοινωνίας και συζήτησης διδάσκοντα-εκπαιδευόμενων, ανάθεση εργασιών στους εκπαιδευόμενους, υποστήριξη και διαχείριση ηλεκτρονικών μαθημάτων.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου ενθαρρύνει και προτρέπει τους διδάσκοντες να επεκτείνουν τις σύγχρονες διδασκαλίες και να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα Open eClass εμπλουτίζοντας τα μαθήματά τους α) με πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (διαφάνειες μαθήματος, σημειώσεις, άρθρα, πηγές στον Ιστό, βίντεο YouTube κ.λπ.) και β) με ανάθεση στους εκπαιδευόμενους ασκήσεων, μικρών δραστηριοτήτων ή εργασιών, με στόχο να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να εμβαθύνουν σε σημαντικά θέματα του περιεχομένου κάθε μαθήματος.

  • Μεικτά προγράμματα με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Tο εκπαιδευτικό υλικό και ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και στις δυο μορφές μάθησης και χρησιμοποιείται ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οδηγίες για τη δημιουργία πολυμεσικών παρουσιάσεων με τη χρήση του MS PowerPoint (παρουσίαση με αφήγηση - εγγραφή φωνής)

Α. Εγγραφή προβολής παρουσίασης με αφήγηση και χρονισμούς διαφανειών

Η προσθήκη: α) αφήγησης, β) χρονισμών διαφανειών (καταγραφή του χρόνου αλλαγής διαφανειών) ή/ και γ) χειρονομιών γραφής (π.χ. χρήση κινήσεων δείκτη λέιζερ ή του μαρκαδόρου του PowerPoint για εγγραφή σημειώσεων στην κάθε διαφάνεια κατά την προβολή της παρουσίασης), έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολυμεσικής παρουσίασης, η οποία θα περικλείει όλες τις παραπάνω καταγραφές. Η προσθήκη των παραπάνω πολυμεσικών στοιχείων, απαιτεί τη χρήση μικροφώνου και ηχείων και (προαιρετικά) μιας κάμερας Web. Οδηγίες υπάρχουν εδώ. Στη συνέχεια η παρουσίαση που περιλαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία: i) είτε θα αποθηκευτεί ως αρχείο προβολής του PowerPoint (.ppsx), ii) είτε θα εξαχθεί ως βίντεο. Οδηγίες για την μετατροπή της παρουσίασης από το PowerPoint σε βίντεο υπάρχουν εδώ.

Β. Μεταφόρτωση της παρουσίασης στο YouTube ή στο OneDrive του ΔΗΛΟΣ 365

Αφού δημιουργηθεί το βίντεο, στη συνέχεια μπορεί να ανέβει στην πλατφόρμα http://openeclass.kedivim.ionio.gr/ (εργαλείο Πολυμέσα). Ωστόσο, επειδή τα βίντεο καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο σε σχέση με άλλα αρχεία, η ηλεκτρονική πλατφόρμα, δεν διαθέτει την απαιτούμενη χωρητικότητα για τη μεταφόρτωση μεγάλων ή πολλών τέτοιων αρχείων.

Για το λόγο αυτό, προτείνεται εναλλακτικά:

  1. Η μεταφόρτωση του βίντεο στο YouTube (https://www.youtube.com/) και η καταχώρηση στην ηλεκτρονική τάξη (εργαλείο “Πολυμέσα”) μόνο του συνδέσμου βίντεο που μεταφορτώθηκε στο YouTube. Για την μεταφόρτωση περιεχομένου στο YouTube, απαιτείται λογαριασμός (email) στην Google.

Οδηγίες για τη μεταφόρτωση βίντεο στο YouTube υπάρχουν εδώ.

Οδηγίες για την καταχώρηση του συνδέσμου στο πεδίο “Εξωτερικός σύνδεσμος προς τον εξυπηρετητή” στην ηλεκτρονική τάξη υπάρχουν εδώ.

  1. Η μεταφόρτωση του βίντεο στο ΔΗΛΟΣ 365 (https://delos365.grnet.gr/user), στην περιοχή “OneDrive ψηφιακή αποθήκευση” και η καταχώρηση στην ηλεκτρονική τάξη (εργαλείο “Πολυμέσα”) μόνο του συνδέσμου προς το βίντεο που μεταφορτώθηκε στο ΔΗΛΟΣ 365. Οδηγίες για την κοινή χρήση αρχείων και φακέλων του OneDrive και αντιγραφή του συνδέσμου μετά την κοινή χρήση υπάρχουν εδώ.

Οδηγίες για την καταχώρηση του συνδέσμου στο πεδίο “Εξωτερικός σύνδεσμος προς τον εξυπηρετητή” στην ηλεκτρονική τάξη υπάρχουν εδώ.

Προτεινόμενες λύσεις για σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τα ακόλουθα εργαλεία επιτρέπουν τη ζωντανή, αμφίδρομη επικοινωνία με τους φοιτητές. H τελική εμπειρία εξαρτάται σημαντικά από την ποιότητα του δικτύου.

Zoom

Η πλατφόρμα Zoom (https://zoom.us/) με δυνατότητες συνεργασίας όπως διαμοιρασμού οθόνης και εγγραφής κοινών σημειώσεων στην οθόνης. 

Webex

Η πλατφόρμα Webex (https://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/webex-meetings/index.html) με δυνατότητες συνεργασίας όπως διαμοιρασμού οθόνης και εγγραφής κοινών σημειώσεων στην οθόνης. 

Οδηγίες για τις υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης-Τηλεδιάσκεψης του Ιονίου Πανεπιστημίου παρέχονται στη σελίδα: "Τηλεκπαίδευση - Τηλεδιάσκεψη" του δικτυακού τόπου του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου: https://ionio.gr/gr/services/e-services/

Άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας:

Jitsi meet

Η πλατφόρμα Jitsi Meet (https://meet.jit.si/) μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κόστος και χωρίς καμία εγγραφή, μέσω προγράμματος πλοήγησης (υποστηρίζεται καλύτερα ο Chrome) σε όλες τις πλατφόρμες, ενώ διατίθενται και εφαρμογές για Android και iOS. Καθώς είναι ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα, δεν έχει περιορισμούς στη χρήση. Αναφέρεται ότι μπορεί να υποστηρίξει έως και 200 ταυτόχρονους χρήστες. Διαθέτει δυνατότητες διαμοιρασμού οθόνης και ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου (chat). 

Google Hangouts Meet

Το Google Hangouts είναι πλατφόρμα επικοινωνίας της Google, η οποία περιλαμβάνει δυνατότητες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, συνομιλία μέσω βίντεο, SMS και κλήσεις. Είναι εφαρμογή του G Suite, διαθέσιμη σε όσους έχουν λογαριασμό στο gmail. 

Microsoft Teams

Το Microsoft Teams είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα της Microsoft με δυνατότητες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων και συνομιλίας μέσω βίντεο. Είναι μέρος της σουίτας Office365. Το Microsoft Teams θα αντικαταστήσει το Microsoft Skype for Business. Υπάρχει δωρεάν εγγραφή με δυνατότητα βιντεοδιαλέξεων και ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (μέχρι 300 χρήστες).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η καταγραφή, από οποιονδήποτε συμμετέχοντα και με οποιονδήποτε τρόπο, των εξ αποστάσεως μαθημάτων, καθώς και η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους ή η μετάδοση ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους του μαθήματος. Μια τέτοια περαιτέρω επεξεργασία συνιστά υπέρβαση του πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει το  Ιόνιο Πανεπιστήμιο, καθόσον παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2019 και τον Ν. 4624/2019, καθώς και τον νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα  και συνεπάγεται την ευθύνη αυτής/αυτού που τη διενεργεί.

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών  δεδομένων, τα δικαιώματα και την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων από την ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου https://gdpr.ionio.gr/

 

 

 

Ενημέρωση: 04-03-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας