Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Αίτηση-Οδηγίες

1. Οδηγίες

Δεν υποβάλουν αίτηση στο Μητρώο τα μέλη ΔΕΠ του Ι.Π. και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Ι.Π.

Για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να επισυνάψετε τα ακόλουθα:
• Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας.
• Στοιχεία των τίτλων σπουδών (Ίδρυμα, Σχολή/Τμήμα, τίτλος, έτος κτήσης) και επισυναπτόμενα τα σκαναρισμένα αρχεία των τίτλων σπουδών (βασικός τίτλος σπουδών, μεταπτυχιακό δίπλωμα, διδακτορικό δίπλωμα, αναγνωρίσεις από τον ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής).
• Το επίπεδο γνώσης των ξένων γλωσσών και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών/τίτλων που το αποδεικνύουν.
• Το επίπεδο γνώσης Η/Υ και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών/τίτλων που το αποδεικνύουν.
• Τα πιστοποιητικά κατάρτισης/επιμόρφωσης (άνω των 25 ωρών) και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία των πιστοποιητικών.
• Εφόσον υπάρχει την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
• Εφόσον υπάρχει αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο Εισηγητών ΛΑΕΚ.
• Στοιχεία Επαγγελματικής εμπειρίας πλην Διδακτικής σε ενήλικες (φορέας απασχόλησης/επωνυμία εργοδότη, θέση/αντικείμενο, χρονικό διάστημα απασχόλησης) και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία βεβαιώσεων προϋπηρεσίας από Εργοδότη ή από ασφαλιστικό φορέα ή έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτείται.
• Στοιχεία Διδακτικής εμπειρίας σε ενήλικες (επωνυμία φορέα, εκπαιδευτικό αντικείμενο, ώρες διδασκαλίας, χρονικό διάστημα απασχόλησης) και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία βεβαιώσεων εργοδοτών.
• Στοιχεία άλλων γνώσεων και επισυναπτόμενα τα αντίστοιχα σκαναρισμένα αρχεία που τις αποδεικνύουν.
• Κατάλογος συγγραφικού έργου (Βιβλία/Μονογραφίες/Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά & συνέδρια/Άλλες δημοσιεύσεις).

Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ι.Π., μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης:
• Τα υποβαλλόμενα στοιχεία του ενδιαφερόμενου ελέγχονται ως προς την πληρότητα τους. Στη συνέχεια του αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

α) είτε ενημέρωση για τυχόν ελλείψεις, ώστε να συμπληρωθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις,

β) είτε αποδεικτικό παραδεκτής υποβολής στο οποίο αναφέρονται όλα τα δηλωθέντα στοιχεία, εφόσον η ηλεκτρονική υποβολή είναι πλήρης.

• Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία καταθέτει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου:

1. Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ι.Π.
2. Αποδεικτικό παραδεκτής υποβολής.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα υποβληθέντα στοιχεία για την εγγραφή στο μητρώο εκπαιδευτών του Ι.Π. είναι αληθή και ακριβή.

• Οι αιτήσεις αξιολογούνται από τον Διευθυντή του Κέντρου και εφόσον ικανοποιούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα γίνεται η ένταξη στο Μητρώο με απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εάν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης υποβάλει αίτηση θεραπείας στο Συμβούλιο του Κέντρου.

Η ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών δεν συνεπάγεται αυτόματα τη συμμετοχή σε κάποιο από τα προγράμματα του Κέντρου.

Ενημέρωση: 06-06-2019
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας