ΑΓΓΛΙΚΑ

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης «Μουσική αγωγή στην προσχολική ηλικία» [Α' Κύκλος]

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης «Μουσική αγωγή στην προσχολική ηλικία» [Α' Κύκλος]
Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η: Διονυσίου Ζωή
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 20-09-2020
Περίοδος Μαθημάτων: 05-10-2020 έως 30-06-2021
Διάρκεια: 9 μήνες, 432 ώρες
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης: μοριοδότηση εκπαιδευτικών για προσλήψεις και διορισμούς εκπαιδευτικών με βάση την τρέχουσα νομοθεσία.

Συνολική διάρκεια προγράμματος: 9 μήνες, 432 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, μουσικούς, παιδαγωγούς όλων των βαθμίδων και ειδικεύσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της μουσικής αγωγής και της προσχολικής ηλικίας. Επίσης απευθύνεται σε αποφοίτους Ωδείων, ΙΕΚ ή άλλων σχολών που σχετίζονται με το αντικείμενο.

Γλώσσα υλοποίησης: Ελληνική

Μέθοδος υλοποίησης: Από απόσταση (e-learning)

Διαδικασία παρακολούθησης: Υπάρχει η δυνατότητα σύγχρονης ή ασύγχρονης παρακολούθησης, ανάλογα με τις ανάγκες και τον χρόνο του κάθε συμμετέχοντα. Κάθε επιμορφούμενος μπορεί να προσαρμόζει το διάβασμά του στο προσωπικό του πρόγραμμα. Η παρακολούθηση σύγχρονων διασκέψεων δεν είναι υποχρεωτική. Η διαδικασία παρακολούθησης από απόσταση περιλαμβάνει ώρες σύγχρονης ή/και ασύγχρονης διδασκαλίας οι οποίες καταγράφονται α) μέσω των ωρών παρακολούθησης των σύγχρονων τηλεδιασκέψεων, β) μέσω των ωρών χρήσης και μελέτης της ασύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, γ) μέσω των Quiz και εργασιών που καταθέτουν οι συμμετέχοντες στον διδάσκοντα/στους διδάσκοντες κάθε διδακτικής ενότητας, ή δ) μέσω των ωρών πρακτικής εξάσκησης των συμμετεχόντων για την ανάπτυξη των μουσικών τους δεξιοτήτων, εφόσον το επιθυμούν.

Σκοπός του προγράμματος: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες προσχολικής αγωγής και μελλοντικούς παιδαγωγικούς ή μουσικοπαιδαγωγούς που ενδιαφέρονται να εστιάσουν στην προσχολική ηλικία. Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με γνώσεις και εργαλεία που αφορούν τις σύγχρονες παιδαγωγικές και μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, ερευνητικά πεδία που φωτίζουν τη μουσική διδασκαλία-μάθηση και δεξιότητες μουσικής και μουσικοπαιδαγωγικής πράξης. Το πρόγραμμα εμβαθύνει στις βασικότερες θεωρίες της αναπτυξιακής ψυχολογίας του παιδιού, στη σημασία της μουσικής στην ανάπτυξή του, και σε σχετικά πορίσματα της νευροφυσιολογίας και της μελέτης του εγκεφάλου. Αναλύονται τρόποι με τους οποίους η μουσική συμβάλλει στην ενίσχυση της συναισθηματικής και κοινωνικής επίγνωσης και επάρκειας του παιδιού, και η σχέση της με τις σημαντικότερες κοινωνιολογικές, φιλοσοφικές και αισθητικές θεωρίες. Δίνεται έμφαση στο παιδί μέσα στο οικογενειακό και το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνει, εξετάζοντας θεματικές όπως: η μουσική επικοινωνία μητέρας-βρέφους, η διυποκειμενικότητα στο οικογενειακό περιβάλλον, και η επικοινωνιακή μουσικότητα. Γίνεται αναφορά σε μουσικό υλικό, όπως νανουρίσματα, παραδοσιακά και σύγχρονα παιδικά τραγούδια και παιχνιδοτράγουδα, σε πρακτικές και ιδέες για μουσικές δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην οικογένεια και σε ομάδες. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις αρχές της διαπολιτισμικότητας στη σχολική τάξη, καθώς και στην πολυτροπικότητα, στον μουσικό γραμματισμό και στην άτυπη μάθηση. Εστιάζοντας στην κοινωνική μάθηση, οι έννοιες της ομάδας και της μουσικής στην κοινότητα αποτελούν το πρίσμα μέσα από το οποίο εξετάζονται οι παιδαγωγικές αρχές για τη διδασκαλία και μάθηση της μουσικής μέσα στην ομάδα και στη σχολική τάξη. Δίνεται έμφαση στην έννοια της συμπερίληψης και διερευνούνται τρόποι ένταξης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στην προσχολική αγωγή. Επιπλέον μελετούνται τρόποι ένταξης παιδιών προσφύγων στην πολυπολιτισμική μικτή τάξη και στις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση. Τέλος, γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο και στα αναλυτικά προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης της χώρας, καθώς και συστηματική προσέγγιση των κυριότερων κατηγοριών μουσικών δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Διδακτικές ενότητες:

  1. «Ψυχολογικές, κοινωνικές και φιλοσοφικές διαστάσεις της μουσικής αγωγής»

(α) Αναπτυξιακή πορεία βρέφους και νηπίου

(β) Αναπτυξιακή πορεία μέσω της μουσικής

(γ) Ο μουσικός εγκέφαλος και τα οφέλη της μουσικής στην αναπτυξιακή πορεία του βρέφους και του νηπίου

(δ) Μουσική και συναισθήματα, η ιστορική εξέλιξη της θεωρητικής προσέγγισης αυτής της σχέσης, σύγχρονες αντιλήψεις για τους μηχανισμούς πρόκλησης συναισθημάτων μέσω μουσικής

(ε) Μουσική αγωγή και ενίσχυση της συναισθηματικής και κοινωνικής επάρκειας των παιδιών

(στ) Οι κοινωνικές εκφάνσεις της μουσικής αγωγής και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της μουσικής και της μουσικής αγωγής

(ζ) Πεδία της φιλοσοφίας και μουσική αγωγή

(η) Αισθητική Vs Πραξιακή μουσική αγωγή και έμφαση στην πράξη

  1. «Το παιδί και η εκπαίδευσή του στο οικογενειακό και πολιτισμικό πλαίσιο»

(α) Επικοινωνιακή μουσικότητα στην οικογένεια. Διυποκειμενικότητα, η θεωρία της επικοινωνιακής μουσικότητας και οι βάσεις της ανθρώπινης μουσικότητας

(β) Μουσική στην οικογένεια, μουσική έκφραση του βρέφους, πρακτικές, προτάσεις

(γ) Νανουρίσματα και παιδικά τραγούδια στις ελληνικές μουσικές παραδόσεις

(δ) Μουσική στο πολιτισμικό πλαίσιο: η κουλτούρα των παιδιών, μουσικές παραδόσεις και οι έννοιες του τοπικού και του παγκόσμιου στην παραδοσιακή μουσική των παιδιών

(ε) Το μουσικό παιχνίδι των παιδιών – παιχνιδοτράγουδα, διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για τη μουσική αγωγή σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

(στ) Εθνομουσικολογία και μουσική εκπαίδευση: από την επιτέλεση στην τάξη

(ζ) Διαπολιτισμικότητα στην κοινότητα και στην τάξη

(η) Πολυτροπικότητα, μουσικός γραμματισμός και άτυπη μάθηση

  1. «Η ομαδική μουσική δημιουργία και η συμπερίληψη»

(α) Η δημιουργία της ομάδας και η ομαδική μουσική δημιουργία στο «εδώ και τώρα»

(β) H έννοια της συμπερίληψης και ο καθολικός σχεδιασμός για τη μάθηση

(γ) Οι κατευθυντήριες γραμμές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση και η εφαρμογή τους στο μάθημα της μουσικής

(δ) Ένταξη παιδιών ΑμεΑ στη μουσική ομάδα

(ε) Μουσική με παιδιά-πρόσφυγες στο νηπιαγωγείο

(στ) Μουσική στην κοινότητα, μουσική εκτός σχολικού πλαισίου για βρέφη και νήπια

(ζ) η ομαδική μουσική δημιουργία και πλάνα μαθήματος για ομάδες βρεφών και νηπίων με ή και χωρίς γονείς

(η) Ποικίλες προσεγγίσεις της πολυδιάστατης και πολυπολιτισμικής ομάδας

  1. «Οι μουσικές δραστηριότητες στην προσχολική ηλικία»

(α) Η μουσική στα αναλυτικά προγράμματα της προσχολικής εκπαίδευσης

(β) Μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις Dalcroze και Kodaly

(γ) Μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις Orff και Suzuki, άτυπη μάθηση μουσικής

(δ) Μουσική Ακρόαση, δραματοποίηση και ηχοϊστορίες

(ε) Τραγούδι

(στ) Μουσικά όργανα, δημιουργία αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων

(ζ) Κίνηση

(η) Αυτοσχεδιασμός και σύνθεση, μη συμβατική σημειογραφία/γραφική παρτιτούρα

  1. «Η μουσική πράξη»

(α) το τραγούδι και η ανάπτυξη ρεπερτορίου

(β) τα κρουστά σώματος

(γ) ο κύκλος κρουστών με κρουστά τάξης και με αυτοσχέδια κρουστά

(δ) το μεταλλόφωνο και η βασική μουσική θεωρία

(ε) το γιουκαλίλι, χόρδισμα, συγχορδίες και τραγούδια

(στ) τα κρουστά της τάξης και ενορχηστρώσεις

(ζ) χρήση των νέων τεχνολογιών

(η) χρήση του μουσικού βίντεο

Πιστοποιητικό: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Εξειδεικευμένης Επιμόρφωσης, με 17,28 ECVET.

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές εκπαιδευτικοί)

- 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α' 102/12.06.2018, Άρθρο 24, Περίπτωση ββ και άρθρο 21)

Κόστος συμμετοχής: 600 ευρώ, που καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις

- Άνεργοι, ΑμεΑ, αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, μέλη πολύτεκνων οικογενειών: 520 ευρώ

- Φοιτητές και απόφοιτοι του Ιονίου Πανεπιστημίου: 520 ευρώ

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ζωή Διονυσίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου

Διδάσκουσες/Διδάσκoντες:

Ζωή Διονυσίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου στο αντικείμενο «Μουσική Παιδαγωγική»

Θεοχάρης Ράπτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο αντικείμενο «Μουσική Παιδαγωγική»

Δήμητρα (Μίτσυ) Ακογιούνογλου, Μουσικοθεραπεύτρια, Διδάκτορας και Μεταδιδάκτορας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Διδάσκουσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο αντικείμενο «Μουσική Παιδαγωγική και Ψυχολογία της Μουσικής»

Έναρξη Νέων Τμημάτων του προγράμματος: 5 Οκτωβρίου 2020

Προθεσμία αιτήσεων: 25 Σεπτεμβρίου 2020

Αίτηση συμμετοχής

Επικοινωνία/ πληροφορίες: Σοφία Φαναριώτη, sofia_fanar@hotmail.com

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου στοχεύει στη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τους ανθρώπους της επιστήμης και του πολιτισμού και στην αλληλεπίδρασή του με τους πολίτες, κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι υπαρκτές ανάγκες της κοινωνίας, να προάγεται η ισότητα της πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη γνώση και να προωθείται ο ελληνικός πολιτισμός και η εγχώρια οικονομία. Οι δραστηριότητες του Κέντρου μπορεί να έχουν ποικίλες μορφές, οι οποίες καθορίζονται από αντίστοιχες κοινωνικές ανάγκες στον σύγχρονο κόσμο, διασυνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας, κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.


Άλλοι Κύκλοι

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης «Μουσική αγωγή στην προσχολική ηλικία» [Γ' Κύκλος]
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 30-09-2022
Περίοδος Μαθημάτων: 03-10-2022 έως 30-06-2023
Διάρκεια: 9 μήνες, 432 ώρες
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Έχει λήξει
Πρόγραμμα δια βίου μάθησης «Μουσική αγωγή στην προσχολική ηλικία» [Β' Κύκλος]
Ημ. Λήξης Εγγραφών: 30-09-2021
Περίοδος Μαθημάτων: 05-10-2021 έως 30-06-2022
Διάρκεια: 9 μήνες
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Έχει λήξει

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας