Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Μητρώο

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο στο Κέντρο συγκροτείται Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων υπεύθυνος του οποίου είναι ο Διευθυντής του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης ο κάθε Επιστημονικός Υπεύθυνος προχωρά είτε σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε σε πρόσκληση προς τους ενταγμένους εκπαιδευτές στο Μητρώο. Σε κάθε πρόσκληση προγράμματος προσδιορίζονται τα θεματικά πεδία καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια με τα οποία θα πραγματοποιηθεί η κατάταξη των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που αυτή ορίζει και επιλέγονται σύμφωνα με την τελική κατάταξη.

Το Μητρώο παραμένει συνεχώς ανοικτό προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των προγραμμάτων και να βελτιώνεται διαρκώς το εκπαιδευτικό προσωπικό μέσω του εμπλουτισμού του Μητρώου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιείται ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία συμπληρώνει πληροφοριακά στοιχεία, -εκπαιδευτικό, επαγγελματικό και διδακτικό προφίλ- και επιλέγει τα θεματικά πεδία στα οποία μπορεί να ανταποκριθεί. Σε δεύτερο στάδιο ακολουθεί η κατάθεση των απαιτούμενων εγγράφων σε έντυπη μορφή στον ΕΛΚΕ –Ι.Π.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οι προϋποθέσεις ένταξης στο Mητρώο, περιγράφονται στον Κανονισμό Μητρώου Εκπαιδευτών.

Ενημέρωση: 04-03-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας